Bronchipret – efektyvus ir saugus vaistas vaikų ūminiam bronchitui gydyti

2017-04-03 | Ligos.lt

Įvadas

Ūminį bronchitą dažniausiai sukelia virusinės kilmės infekcijos [1–5]. Dėl to šios ligos atveju dažniausiai turi būti skiriamas simptominis gydy­mas [5–6, 26]. Nors ūminiam bronchitui gydyti klinikinėje praktikoje dažnai paskiriami antibioti­kai, jų klinikinio efektyvumo įrodymų trūksta [2, 7–8]. Pagrindinis ūminio bronchito gydymo tiks­las yra palengvinti būdingiausią šios ligos simp­tomą – kosulį. Esant sausam (neproduktyviam) kosuliui, svarbiausias gydymo tikslas yra suma­žinti kosulio priepuolių dažnį. Kai vargina drė­gnas (produktyvus) kosulys, svarbiausia malšinti atsikosėjimą ir taip palengvinti kosulį [9–10].

Augaliniai vaistai, vartojami ilgesnį laiką, yra efektyvi ir saugi priemonė gydant simptominę ne­komplikuotą ūminę respiracinę infekciją. Įvairių augalinių preparatų efektyvumas palengvinant bronchito simptomus, geras šių vaistų toleravimas buvo įrodytas klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo tiek vaikai, tiek suaugusieji [15–16].

Skystas čiobrelių ir gebenių ekstraktas – tai augalinių ekstraktų derinys, palengvinantis kosulį ir sumažinantis jo priepuolių dažnį [11]. Čiobrelių aktyvieji komponentai yra lakieji aliejai, ypač timolis. Pastarieji plaučiuose veikia lokaliai. Lakieji aliejai, šalinami iš organizmo per kvė­pavimo takus, atpalaiduoja bronchų spazmą, de­zinfekuoja kvėpavimo takus ir sukelia mukoliti­nį poveikį, mažina tirštų gleivių klampumą [12]. Tuo tarpu gebenių ekstrakto komponentai pasižymi atsikosėjimą palengvinančiu poveikiu. Veiklieji gebenių komponentai, vadinami saponinais, vei-kia dėl iritacinio poveikio skrandžiui [12, 14]. Gebenės taip pat pasižymi antispazminėmis savy-bėmis, taip padėdamos išvengti kosulio priepuo-lių arba juos palengvinti. Įrodyta, kad tiek čiobre-lių, tiek gebenių ekstraktai yra saugūs vartoti ir vaikams, ir suaugusiesiems [13]. Kitas augalinių preparatų derinys – čiobreliai su raktažolėmis. Šis derinys sukurtas atsikosėjimui palengvinti ir kosulio priepuolių dažniui sumažin-ti [17]. Čiobreliai ir raktažolių šaknys pasižymi skir-tingomis farmakologinėmis savybėmis. Vartojant šį derinį, augalinių medžiagų veiklieji komponentai veikia sinergiškai ir sukelia atsikosėjimą palengvi-nantį, bronchospazmolitinį, sekretolitinį ir antiužde-giminį poveikį, todėl yra veiksmingi gydant ūminį bronchitą, pasireiškiantį produktyviu kosuliu [17– 23]. Bioaktyvūs raktažolių šaknų komponentai yra saponinai ir fenolių glikozidai (pirmiausia primeve-rinas). Saponinai skatina atsikosėjimą, stimuliuoja viršutinę virškinimo trakto dalį, kuri refleksiškai skatina bronchų sekreciją [24–25]. Bronchipret® – tai augalinis vaistas, kuris atitinka aukščiausius kokybės standartus. Šis vaistas, kurio sudėtyje yra čiobrelių ir gebenių lapų ekstrakto (lašai) bei čiobrelių ir raktažolių šaknų ekstrakto (tabletės), skirtas ūminiam bronchitui gydyti. Šiame straipsnyje apžvelgiami klinikiniai tyri-mai, įrodantys Bronchipret® efektyvumą ir saugu-mą gydant ūminį bronchitą.

Ligos.lt

 

Bronchipret® efektyvumas gydant ūminį bronchitą

 

Dvi prospektyvinės, dvigubai aklos, placebu kon-troliuojamos klinikinės studijos įrodė Bronchipret® geriamojo tirpalo ir tablečių efektyvumą ir toleranciją pacientams, sirgusiems ūminiu bronchitu, kuris pasireiškė produktyviu kosuliu. Šiuose klinikiniuose tyrimuose atitinkamai dalyvavo 363 bei 362 tiriamie­ji. Tiek čiobrelių ir gebenių (Bronchipret® geriamasis tirpalas), tiek čiobrelių su raktažolių derinys (Bronchi­pret® tabletės) buvo efektyvesni gydant simptominį ūminį bronchitą, palyginti su placebo grupe. Abiejose Bronchipret® geriamąjį tirpalą arba tabletes vartoju­sių tiriamųjų grupėse gydymo efektyvumas pasiektas perpus greičiau nei kontrolinėje placebo grupėje: per­pus sumažėjo kosulio priepuolių 2 dienomis anksčiau (1 pav., 2 pav.). Jau po 4 dienų nuo gydymo pradžios net 83 proc. pacientų, kuriems paskirtas Bronchipret® geriamasis tirpalas, pajautė simptomų palengvė­jimą. Placebo grupėje, praėjus net 10 dienų nuo ligos pradžios, tik 74,7 proc. pacientų jautė page­rėjimą (3 pav.) [27]. Geriamojo tirpalo ir tablečių tolerancija abiejuose klinikiniuose tyrimuose buvo panaši į toleranciją placebo grupėje [27, 28].

Ligos.lt

2015 metais Kardos pateikė visų atsitiktinės imties, klinikinių tyrimų, kuriuose buvo vertinami augalinių vaistų poveikiai gydant ūminį bronchitą, apžvalgą [37]. Atlikus klinikinių tyrimų paiešką, kriterijus atitiko 18 klinikinių studijų, 6 buvo at­mestos dėl pasikartojančios informacijos ar atvi­rojo studijos modelio. Vertinant visų augalinių vaistų, skirtų gydyti ūminį bronchitą, klinikinius įrodymus iš apžvalgai atrinktų studijų tik 4 įrody­tas akivaizdus vaisto efektyvumas. Iš tų 4 vaistų 2 yra Bronchipret® (geriamasis tirpalas ir tabletės). Taigi čiobrelių ir gebenių bei čiobrelių su rakta­žolių deriniai yra pirmo pasirinkimo augaliniai vaistai ūminiam bronchitui gydyti. Jie yra įtraukti į Vokietijos Pulmonologų kosulio gydymo gaires.

 Ligos.lt

Bronchipret® klinikinis efektyvumas įrodytas ir vaikams

Į stebimąjį klinikinį tyrimą įtraukti 1 234 vai­kai, kurie buvo suskirstyti į 3 amžiaus grupes:

l 2–5 metų;

l 6–11 metų;

l 12–17 metų.

Šiame klinikiniame tyrime įrodyta, kad Bronchi­pret® geriamasis tirpalas yra kliniškai efektyvus ir gerai toleruojamas nepriklausomai nuo amžiaus – tinkamas vartoti kūdikiams, vaikams bei suaugu­siesiems. Šios studijos tiriamųjų įtraukimo kriterijus – diagnozuotas bronchitas, pasireiškiantis produkty­viu kosuliu. Ūminio bronchito simptomai ir tyrėjo įvertinti svarbiausi ligos simptomai buvo apibrėžti pagal Bronchito sunkumo skalę (angl. The Bronchi­tis Symptoms Score – BSS). Pagrindiniai vertinti kli­nikiniai simptomai – kosulys, skrepliavimas, karkalai, krūtinės skausmas kosint, dusulys. Kiekvienas jų ver­tintas 1 balu, paskui – balų suma: 0 – nebūna, 4 – labai sunkūs. Paskyrus tam tikram amžiui pritaikytą Bron­chipret® geriamojo tirpalo dozę, BSS rodiklis sumažė­jo nuo 8,8 balo tyrimo pradžioje iki 4,8 balo praėjus 4 dienoms nuo inicijuoto gydymo. Praėjus 10 dienų nuo gydymo pradžios, BSS rodiklis sumažėjo iki 1,3 balo (4 pav.). Klinikinio atsako dažnis įvairiose am­žiaus grupėse svyravo nuo 92 iki 96,5 proc. Tik 2 iš 1 234 pacientų (0,2 proc.) patyrė laikinus ir nesun­kius nepageidaujamus vaisto poveikius (skrandžio skausmą, lengvą pykinimą) [29]. Šie klinikiniai tyrimai atskleidė, kad tiek Bronchipret® geriamasis tirpalas, tiek Bronchipret® tabletės yra efektyvi ir gerai toleruojama priemonė ūminiam bronchitui su produktyviu kosuliu gydyti.

Rezultatai, gauti prieš tai minėtuose kliniki­niuose tyrimuose, buvo paremti ir daugeliu kitų didelės apimties, neatsitiktinės imties, daugia­centrių, palyginamųjų, stebimųjų klinikinių ty­rimų, į kuriuos įtraukta daugiau nei 7 tūkst. ti­riamųjų (vaikų ir suaugusiųjų), sirgusių ūminiu bronchitu.

Ligos.lt

 

Bronchipret® efektyvumo ir saugumo palyginimas su cheminiais vaistais

2004 metais Vokietijoje atliktas daugiacentris kohortinis klinikinis tyrimas, kuriame palygintas Bronchipret® efektyvumas ir saugumas su che­miniais vaistais kosuliui gydyti – ambroksoliu ir N-acetilcisteinu [30]. Atrankos kriterijai į klinikinį tyrimą buvo diagnozuotas bronchitas, pasireiškęs kosuliu, skrepliavimu, išreikštu bendru negala­vimu, reikalaujančiais medikamentinio gydymo. Simptomų pradžia negalėjo būti ankstesnė nei 3 dienos prieš nustatant bronchito diagnozę. Pa­cientai, kuriems diagnozuotas lėtinio bronchito paūmėjimas, taip pat buvo įtraukti į studiją. Visi tiriamieji buvo suskirstyti į gydymo grupes (1 len­telė). Tyrime statistiškai reikšmingų skirtumų tarp amžiaus grupių nebuvo nustatyta. Vaikų, jaunesnių nei 12 metų bei gydytų N-acetilcisteinu pogrupyje, bronchito simptomai buvo kiek lengvesni, paly­ginti su kitomis tiriamųjų grupėmis. Bronchipret® gydytų pacientų grupėje nustatyta gerokai mažiau nepageidaujamų vaisto poveikių. Šiuo aspektu Bronchipret® aiškiai pralenkė Ambroxol® ir ACC® veikliąsias medžiagas. Klinikiniame tyrime įrody­tas geresnis Bronchipret® klinikinis efektyvumas nei N-acetilcisteino ir ambroksolio. Remiantis duomenimis, kurie buvo gauti šioje studijoje, nau­dos ir rizikos santykis skirti Bronchipret® yra ge­rokai palankesnis, palyginti su N-acetilcisteinu ir ambroksoliu. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Bronchipret® yra pranašesnis už cheminius vaistus tiek kalbant apie klinikinį efektyvumą, tiek apie nepageidaujamų reiškinių dažnį.

 Ligos.lt

Bronchipret® – profesionaliose gydymo gairėse

Bronchipret® sudėtyje esantis augalinių eks­traktų derinys yra vienintelė augalinė gydymo priemonė, turinti stiprią rekomendaciją Vokietijos Pulmonologų ūminio ir lėtinio kosulio gydymo gairėse (5 pav.) [31].

 

Platus Bronchipret® klinikinio aktyvumo spektras

Svarbiausios Bronchipret® savybės, lemian­čios šio vaisto efektyvumą, yra kvėpavimo takų sekreto normalizavimas, bronchodilatacinis ir antiuždegiminis poveikis. In vitro klinikiniuose tyrimuose įrodytas antivirusinis ir antibakterinis poveikis, remiantis vaisto farmakologinėmis sa­vybėmis. Farmakologiniuose tyrimuose nustaty­ta, kad vaisto efektyvumą lemia derinyje esančių augalinių ekstraktų sinerginė sąveika.

 

Audinių edemos mažinimas ir antiuždegiminis poveikis

Vaisto sukeliamas audinių edemos slopini­mas ir antiuždegiminis poveikis buvo įrodytas in vivo ir in vitro farmakologiniuose tyrimuo­se. Atlikus karageninu sukelto žiurkės letenos edemos tyrimą, in vivo įrodyta, kad čiobrelių ir gebenių ekstraktai gali sumažinti uždegimo sukeltą audinių edemos formavimąsi. Čiobre­lių ir gebenių ekstraktų derinys kur kas stipriau slopina uždegimą negu kiekvienas ekstraktas atskirai. Nustatyta, kad gydymui reikalinga gerokai mažesnė ekstraktų koncentracija negu kiekvieno ekstrakto atskirai (6 pav.) [32]. Far­makologiniai tyrimai parodė, kad uždegimo slopinimo procesams įtaką daro centrinių užde­gimo mediatorių išsiskyrimas iš imuninių ląs­telių. Bronchipret® sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai, priklausomai nuo dozės, slopina už­degiminių mediatorių – interferono 1β, prosta­glandino E2, taip pat leukotrieno B4 produkciją monocituose (7 pav.) [32].

Bronchipret® veikia 5-lipoksigenazės aktyvu­mą. 5-lipoksigenazė yra fermentas, katalizuojan­tis svarbių uždegiminių mediatorių – leukotrie­nų – susidarymą iš arachidono rūgšties. Išskirtinai cisteinil-leukotrienai yra labai stiprūs bronchų konstriktoriai. Bronchipret® inhibuoja 5-lipoksi­genazės aktyvumą, taip slopindamas leukotrienų sintezę. Šiuo mechanizmu paremtas antiuždegi­minis Bronchipret® poveikis [33].

Bronchipret® įtaka kvėpavimo takų epitelio plau­kelių virpėjimo dažniui buvo įrodyta klinikiniame tyrime. Ploni audinių gabalėliai buvo paimti iš žiurkėnų ir kultivuo­jami terpėje. Bronchipret® sausojo ekstrakto pridėta į kultivavimo terpę didėjančiomis dozėmis. Po to mi­kroskopu buvo tiriamas plaukelių virpėjimo dažnis. Bronchipret® su­kėlė pastebimą ir nuo vaisto dozės priklausomą plaukelių virpėjimo dažnio padidėjimą. Neskiriant vais­to, plaukelių virpėjimo dažnis ne­buvo pakitęs. Šie tyrimo rezultatai įrodė, kad Bronchipret® stimuliuoja mukociliarinį klirensą.

Ligos.lt

 

Sinerginės sąveikos principai

Jau nuo senų laikų stebėti au­galinių ekstraktų derinių teigiami poveikiai kosuliui palengvinti buvo nepaaiškinti molekuliniu lygiu. Šiuolaikiniuose tyrimuose nustatyti čiobrelių ir gebenių sinerginės są­veikos molekuliniai mechanizmai. Beta-2 adrenoreceptoriai aptinkami alveolių bei bronchų raumeninių ląstelių paviršiuje. Pastarieji recep­toriai gali būti aktyvinami adrena­lino. Beta-2 adrenoreceptorių ak­tyvacija sukelia bronchų raumenų ląstelių dekontrakciją, lemiančią bronchų lygiųjų raumenų atsipa­laidavimą ir bronchų išsiplėtimą. Alveolių paviršiuje lokalizuoti aktyvuoti beta-2 adrenoreceptoriai skatina surfaktanto gamybą ir išlaisvinimą. Surfaktantas yra sekretuojamas li­poproteinų kompleksas, kuris pagerina deguonies pasisavinimą alveolėse, suskystina tirštas gleives ir taip palengvina klampių gleivių pašalinimą iš kvėpavimo takų. Lygiai taip kaip adrenalinas, kai kurie čiobrelių veiklieji komponentai (spėjama fla­vonoidai) gali aktyvinti beta-2 adrenoreceptorius ir taip sukelti bronchodilataciją ir gleivių šalinimą, gerokai palengvindami kvėpavimą. Viena gebe­nių sudedamųjų aktyviųjų dalių – tai saponinas, alfa hederinas, užtikrinantis bronchų raumeninėse ląstelėse ir alveolių paviršiuje išsidėsčiusių beta-2 adrenoreceptorių prieinamumą. Alfa hederinas apsaugo aktyvintus beta-2 adrenoreceptorius nuo internalizacijos, kada endocitozės būdu recepto­rius įtraukiamas į ląstelės vidų. Jei įvyktų inter­nalizacija, beta-2 adrenoreceptorius būtų nepriei­namas čiobrelių sudėtinių komponentų poveikiui. Gebenių veikliųjų medžiagų poveikio rezultatas yra daugiau čiobrelių veikliosioms medžiagoms prieinamų beta-2 adrenoreceptorių. Taigi čiobrelių ir gebenių veikliųjų medžiagų derinys padeda pa­laikyti bronchodilatacinį ir gleives normalizuojantį efektą [34].

 Ligos.lt

Bronchipret® – preparatas, palengvinantis gleivių pašalinimą

Šiuolaikiniai kli­nikiniai tyrimai su gyvūnais atskleidė Bronchipret® sekre­ciją kvėpavimo ta­kuose normalizuo­jantį efektą esant kvėpavimo takų uždegimui. Išsi­vysčius uždegimui bronchuose, kvėpa­vimo takų epitelio sluoksnio taurinės ląstelės gamina tirštos konsistenci­jos klampų sekretą. Taip sutrikdomas normalus sekreto pasišalinimo procesas. Stiprus uždegiminis atsakas taip pat su­kelia taurinių epitelio ląstelių pagausėjimą. Išven­gus taurinių ląstelių metaplazijos, galima atkurti normalią kvėpavimo takų sekreto konsistenciją. Ūminio kvėpavimo takų uždegimo modelio tyrime in vivo įrodyta, kad Bronchipret® turi poveikį už­degimo indukuojamam taurinių ląstelių skaičiaus padidėjimui (8 pav.) [35]. Šiame tyrime žiurkėms dirbtinai buvo sukeltas bronchoalveolitas, pavei­kus jas mikrobų antigenais (lipopolisacharidais). Augalinių ekstraktų derinys buvo skiriamas 1 k./d. ilgiau nei 3 dienas 3 skirtingomis dozėmis, iš kurių viena prilygo žmogaus ekvivalentinei dozei. Negy­dant uždegimo, praėjus 72 val. nuo pradinio taško ,taurinių ląstelių skaičius padidėjo iki 127 proc. Tiriamųjų, kuriems skirtas Bronchipret® geriama­sis tirpalas, taurinių ląstelių skaičiaus padidėjimas buvo gerokai mažesnis – tik 69 proc. Teigiamoje kontrolinėje grupėje tiriamiesiems skirtas deksa­metazonas taurinių ląstelių kiekio padidėjimą su­mažino iki 75 proc. Čiobrelių ir gebenių derinys mažina taurinių ląstelių kiekį kvėpavimo takų gleivinėje, dėl šios priežasties susidaro mažiau klampaus sekreto, pagerėja mukociliarinis klirensas ir greičiau pasveikstama. Pasireiškus šiam po­veikiui, sukeliama bronchodilatacija ir tirštų glei­vių suskystėjimas, o šie mechanizmai yra svarbūs kosuliui ir bronchitui gydyti. Čiobreliai pasižymi antiuždegiminiu, antivirusiniu ir antibakteriniu poveikiais. Visos 3 savybės gali būti sustiprintos tam tikros dozės gebenių ekstrakto. Čiobrelių ir gebenių veikliųjų medžiagų sinerginė sąveika šiuo metu toliau nagrinėjama klinikiniuose tyrimuose. Antibakterinis vaisto poveikis buvo detaliai ištir­tas in vitro studijoje. Įrodyta, kad stipriausiai an­tivirusiniu ir antibakteriniu poveikiu pasižymėjo čiobreliai, inhibuodami įvairių bakterijų ir virusų (gripo, paragripo, respiracinio sincitinio viruso) dauginimąsi [36]. Antibakteriniu veikimu taip pat pasižymėjo gebenės.

Bronchipret® yra ypač gerai toleruojamas vaistas

Visi klinikiniai tyrimai, kuriuose tirtas Bron­chipret® saugumas, parodė, kad vaistas pasižymi ypač gera tolerancija. Kemmerich dviejuose dvi­gubai akluose tyrimuose įrodyta, kad tolerancija Bronchipret® geriamajam tirpalui ir tabletėms buvo lygiai tokia pati kaip placebo grupėje. Mar­zian stebimojoje studijoje iš 1 234 tiriamųjų lai­kinus ir lengvus nepageidaujamus vaisto povei­kius jautė tik 2 pacientai. Pastariesiems pasireiškė skrandžio skausmas, lengvas pykinimas. Vaisto informaciniame lapelyje nurodoma, kad varto­jant vaistą, virškinimo trakto sutrikimai (pvz., diegliai, pykinimas, vėmimas, viduriavimas) nėra dažni. Retais atvejais nustatytos padidėjusio jau­trumo reakcijos, įskaitant odos išbėrimą. Sąvei­kos su kitais vaistas nėra žinomos.

Apibendrinimas

Dėl plataus farmakologinio veikimo spektro, įrodyto klinikiniais tyrimais, Bronchipret® yra re­komenduojamas augalinis vaistas ūminiam bron­chitui gydyti. Bronchipret® sudėtyje esantys čiobre­lių, gebenių ar raktažolių ekstraktai, veikdami išvien, pasižymi sekretolitiniu, antiuždegiminiu, bronchodilataciniu, antivirusiniu ir antibakteriniu veikimu. Bronchipret® klinikinis efektyvumas panašus į ambroksolio ir N-acetilcisteino. Tiesa, jis yra daug geriau toleruojamas, todėl yra puikus pasirinkimas vaikų bronchitui gydyti.

Šaltinis: "Pediatrija", 2017m. Nr.1