Efektyvus ir saugus pasirinkimas gydant rinosinusitą

2016-03-28 | Ligos.lt

Įvadas

Ūminis rinosinusitas yra viena dažniausių vir­šutinių kvėpavimo takų infekcijų (VKTI). Sergant šia liga, uždegiminis procesas pažeidžia nosies gleivinę ir sinusus. Dažniausiai rinosinusitą suke­lia virusai, ypač rhinovirus, influenza ir parainf­luenza (1). Jiems patekus į nosies gleivinę, ligos simptomai pasireiškia jau pirmąją dieną. Bakteri­jos (ypač Streptococcus pneumoniae, Haemophi­lus influenzae ir Moraxella catarrhalis) sukelia tik 0,5–2 proc. visų rinosinusito atvejų (1).

Ūminis rinosinusitas trunka mažiau nei 12 sa­vaičių, o lėtinis – ilgiau nei 12 savaičių (1). Šios ligos rizikos veiksniai yra vyresnis amžius, rū­kymas, skrydis lėktuvu, atmosferos slėgio poky­čiai, plaukimas, astma, alergijos, dantų ligos ir imunodeficitinė būklė (1).

Rinosinusitas pasireiškia nosies užgulimu, pūlingomis išskyromis iš nosies landų, diskom­forto jutimu dantyse, esančiuose viršutiniame žandikaulyje, skausmu ar spaudimo pojūčiu kaktos srityje (1). Pacientai, sergantys rinosi­nusitu, gali karščiuoti, kosėti, jausti nuovargį, pilnumą, spaudimą ausyje, galvos skausmą, jiems gali sutrikti uoslė. Tiek virusinio, tiek bakterinio rinusinusito klinikiniai požymiai yra panašūs, tačiau skiriasi ligos eiga. Virusi­nis rinosinusitas trunka trumpiau, jo eiga len­gvesnė, nekarščiuojama arba karščiuojama tik ligos pradžioje, išskyros iš nosies landų ligos pradžioje būna skaidrios, viduryje – pūlingos, pabaigoje – vėl skaidrios (1).

Sisteminių mokslinių tyrimų analizės duo­menimis, ūminis rinosinusitas per dažnai gydo­mas antibiotikais, o tai skatina atsparių sukėlėjų padermių plitimą (2, 3). Skiriant antibiotikus ri­nosinusitui gydyti, šios ligos trukmė, klinikinis veiksmingumas ir komplikacijos yra panašios į placebo (3). 2015 metais Amerikos otorinolarin­gologų galvos ir kaklo chirurgų suaugusiųjų si­nusito klinikinėse ir praktinėse nuorodose teigia­ma, kad diagnozavus nekomplikuotą ūminį bak­terinį rinosinusitą, nepriklausomai nuo jo sunku­mo, pirmąją savaitę antibakterinių vaistų siūlo­ma neskirti, bet pacientą stebėti ir gydyti kitais preparatais (3).

Moksliniai tyrimai rodo, kad fitoterapija yra efektyvi ir saugi mažinant ūminio rinosinusito simptomus. Ji gali būti tokia pat efektyvi kaip ir gydymas vietinio poveikio hormono purškalu į nosį. Ypač veiksmingi tie fitopreparatai, kurie atkuria mukociliarinį klirensą, veikdami patoge­neziškai (4, 5, 6). Fitoterapija rekomenduojama standartizuotais vaistažolių ekstraktais. Standar­tizuota vaistažolių medžiaga gaunama perdir­bus vaistažoles taip, kad kiekviena vaistažolių mišinio sudėtinė dalis būtų patikrintos koncen­tracijos (4). Modernioje fitoterapijoje veiklių­jų vaistažolių medžiagų išgavimo būdai yra pa­remti fitoinžinerija, o preparatų kokybė tikrina­ma naudojant skysčių ir dujų chromatografiją, ultravioletinės ir matomos šviesos ar atominės absorbcijos spektroskopijas (4). Šio straipsnio tikslas apžvelgti vieno fitoterapinių preparatų Sinupret® sudėtį, veikimo mechanizmą, efekty­vumą ir saugumą mažinant ūminio rinosinusi­to simptomus.

Naujojo vaistažolių preparato sudėtis ir poveikis

Taikant fitoinžinerijos metodus, sukurtas naujos kartos sudėtinis vaistažolių preparatas BNO 1016 (Sinupret® intens). Jis skirtas ūminiam rinosinusitui gydyti. Naujasis Sinupret® intens pagamintas iš sauso 5 augalų ekstrakto: gencijo ­nų šaknų, raktažolių žiedų, rūgštynių žolės, juo­duogių šeivamedžių žiedų ir verbenų žolės san­tykiu 1:3:3:3:3 (7). Sausųjų ekstraktų koncen­tracija preparate yra itin didelė – 160 mg, t. y. 4 kartus didesnė, nei anksčiau sukurtame įrodyto veiksmingumo gydant ūminį rinosinusitą prepa­rate BNO 1011 (Sinupret® forte).

Tyrimai rodo, kad šis sudėtinis 5 vaistažolių ekstraktas pasižymi antiseptiniu, sekretolitiniu ir antiuždegiminiu poveikiu. Juodojo šeivamedžio žiedai pasižymi mukolitinėmis savybėmis (4). Raktažolės žiedams būdingas antiuždegiminis, antibakterinis, antivirusinis ir mukolitinis povei­kis (4). Rūgštynių žolė veikia kaip mukolitikas ir turi antiuždegiminių savybių (4). Verbenų žolė taip pat veikia kaip mukolitikas ir turi antiviru­sinių savybių. Gencijonų šaknys turi medžiagų, kurios pasižymi mukolitinėmis savybėmis (4).

Mokslinių tyrimų duomenys apie Sinupret® saugumą ir efektyvumą gydant rinosinusitą

In vitro ir in vivo tyrimai pateikia vis daugiau įrodymų apie fitoterapinių preparatų teigiamą po­veikį. In vitro tyrimai, kuriuose vertintas augalinių preparatų poveikis Staphylococcus aureus, meti­cilinui atspariam S. aureus (MRSA), Streptococ­cus pyogenes, Escherichia coli ir Haemophilus influenzae parodė, kad Sinupret® pasižymi bak­tericidinėmis savybėmis prieš gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, išskyrus Escherichia coli (4). Sinupret® pasižymi ir antivirusinėmis sa­vybėmis – atliktas tyrimas atskleidė, kad šis fito­preparatas efektyviai slopina adenoviruso C poti­pio 5 (Adeno 5), žmogaus rinoviruso B potipio 14 (HRV14) ir respiracinio sincitinio viruso (RSV) replikaciją (1 pav.) (4).

Ligos.lt

Sinupret® skatina sekreciją: tyrimai parodė, kad šis preparatas didina ciliarinį klirensą žmo­gaus bronchų epitelio ląstelėse (2 pav.) (4). Po­veikis priklauso nuo preparato dozės. Tyrimo su laboratoriniais gyvūnais metu triušiams buvo ski­riama tam tikrų augalinių preparatų ir vertinamas trachėjos sekreto kiekis (4). Pastebėta, kad ypač Europinės verbenos ir gencijonų šaknys reikšmin­gai didina sekreciją (4). Šių augalų ekstraktai įei­na į Sinupret® sudėtį.

Kvėpavimo takų epitelio dehidratacija sutrik­do normalų mukociliarinį klirensą ir paskatina lė­tinio rinosinusito vystymąsi (7). Vienas mecha­nizmų – chlorido transporto sutrikimas. Chloro jonų sekrecijos užtikrinimas lemia normalų mu­kociliarinį klirensą (7). Tyrimu nustatyta, kad, skyrus Sinupret®, chloridų sekrecija nosies per­tvaros epitelio ląstelėse padidėjo labiau, palygin­ti su placebo grupe (7).

Yra duomenų, kad verbenos ir gencijonų šaknų ekstraktas gerina neutrofilų fagocitinį aktyvumą (4). Maža rūgštynių ekstrakto koncentracija taip pat aktyvina fagocitozę.

Atsitiktinės imties, placebu kontroliuojamas, dvigubai aklas klinikinis tyrimas, kurio metu 160 pacientų, kuriems nustatytas ūminis bakterinis si­nusitas ir kurie gavo gydymą antibiotikais ir de­kongestantais, papildomai skirta Sinupret® arba placebo tabletės (4). Rezultatai parodė, kad pa­cientams, gavusiems Sinupret®, statistiškai reikš­mingai pagerėjo radiologinių tyrimų rezultatai, palyginti su tais, kurie gavo placebą (4). Sinupret® gydyti pacientai nurodė mažesnį nosies gleivinės paburkimą, nosies užgulimą ir galvos skausmą nei gavusieji placebą.

Išanalizavus 2 klinikinius tyrimus, kuriuose 589 pacientai, sergantys ūminiu virusiniu rino­sinusitu, buvo gydyti Sinupret® intens arba pla­cebu, paaiškėjo, kad Sinupret® intens yra efekty­vus gydant ūminį rinosinusitą (6). Abiejų tyrimų metu gydymo efektyvumas buvo vertinamas pa­gal vidutinį didžiųjų simptomų balų (angl. Mean major symptom score – MSS) ir gyvenimo kokybės klausimyno (SNOT-20 GAV) rezultatus. Gy­dymo pabaigoje pacientams, gydy­tiems Sinupret® intens, labiau su­mažėjo rinorėja, sekreto tekėjimas užpakaline ryklės sienele, nosies užgulimas, galvos skausmas, vei­do skausmas, palyginti su placebo grupe (6). MSS statistiškai reikš­mingai sumažėjo, o gyvenimo ko­kybės balas padidėjo pacientų, gy­dytų Sinupret® intens grupėje, pa­lyginti su pradiniais balais ir pla­cebu (1 ir 2 lentelės) (6).

Ligos.lt

Abiejuose klinikiniuose tyri­muose nebuvo stebėta sunkių ne­pageidaujamų reakcijų (6). Pacien­tams, gydytiems Sinupret® intens, lengvos arba vidutinio sunkumo nepageidaujamos reakcijos pasi­reiškė panašiu dažniu, kaip ir pla­cebą gavusiems pacientams.

Apibendrinimas

Ūminis rinosinusitas yra viena dažniausių VKTI, kurį dažniausiai sukelia virusai, rečiau – bakterijos. Pagrindiniai rinosinusito simptomai yra nosies užgulimas, pūlingos išskyros iš nosies landų, diskomforto jutimas dantyse, esančiuose viršutiniame žandikaulyje, skausmas ar spaudi­mo pojūtis kaktos srityje. Ūminis rinosinusitas turėtų būti diagnozuojamas remiantis klinikiniais kriterijais, atsižvelgiant į naujausias Europos ir JAV rekomendacijas.

In vitro ir in vivo tyrimai pateikia vis daugiau įrodymų apie fitoterapinių preparatų teigiamą poveikį. Fitoterapija standartizuotais vaistažo­lių preparatais yra vienas šiuolaikiškiausių, įro­dymais pagrįstų nekomplikuoto ūminio rinosi­nusito gydymo būdų.

Naujos kartos fitoinžinerijos metodu sukur­tas didelės koncentracijos BNO 1016 (Sinupret® intens) yra sudarytas iš 5 augalų ekstraktų: šei­vamedžių, raktažolių, rūgštynių, Europinių ver­benų ir gencijonų. Įrodyta, kad Sinupret® intens pasižymi ypač stipriu mukolitiniu poveikiu, ge­rina mukociliarinį klirensą, skatina sekreciją. Šis preparatas turi antivirusinių ir antibak­terinių savybių, veikia neutrofilų fagocitinę funkciją. Klinikinių tyrimų duomenimis, Si­nupret® intens reikšmingai sumažina rinosi­nusito simptomus, pagerina gyvenimo koky­bę, yra gerai toleruojamas pacientų ir saugu­mu prilygsta placebui.

Parengė gyd. Laura Tamašauskienė

Šaltinis: "Internistas" Nr.2,2016m.