Pacientų paruošimas ekskrecinei urografijai: kuo naudingas gali būti simetikonas (Espumisan)?

2017-05-24 | Ligos.lt

Įvadas

Intraveninė urografija (pielografija) yra svar­bus ir informatyvus diagnostinis tyrimas, leidžian­tis įvertinti šlapimo takų sistemos funkcionavimą, anatominius pokyčius, organų dydį, formą ir pakiti­mus, taurelių sistemą, šlapimtakius, šlapimo pūslę, šlapimo takų praeinamumą, simetriškumą, plėtimosi priežastis, susiaurėjimus. Atliekant procedūrą, nau­dojama jodo turinti kontrastinė medžiaga. Siekiant gauti kuo daugiau informacijos iš tyrimo ir išvengti nepageidaujamo jodo kontrastinės medžiagos povei­kio, svarbus tinkamas paciento paruošimas (1–3).

Ruošiant pacientą procedūrai, turi dalyvauti visi juo besirūpinantys sveikatos priežiūros spe­cialistai, tarp jų radiologas, kuris atliks tyrimą. Jis turėtų patikslinti, ar nėra kontraindikacijų atlik­ti intraveninę urografiją su kontrastine medžiaga.

Ligos.lt

Jei pacientas yra netinkamai pasiruošęs tyri­mui, radiologas gali atlikti natyvinę šlapimo takų rentgenogramą, kuri yra sudėtinė intraveninės urografijos dalis, ir įvertinti, ar virškinimo trakto turinys bei dujos netrukdys vertinti radiologinių vaizdų. Jei žarnyno turinys ar / ir dujos netrukdo vertinti radiologinių vaizdų, radiologas gali tęs­ti urografiją. Jei dėl netinkamo paciento paruo­šimo radiologinių vaizdų vertinimas bus apsun­kintas, radiologas gali tyrimą nutraukti po naty­vinės rentgenogramos ir pasitelkti kitus diagnos­tinius tyrimus, tokius kaip ultragarsinis tyrimas, kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonan­so tomografija.

Simetikonas (Espumisan®) – tai geriamasis preparatas, padedantis pacientams pasiruošti in­traveninei urografijai, pašalinantis žarnyne susi­kaupusias dujas, kurios gali kliudyti įvertinti ra­diologinius vaizdus.

Simetikonas (Espumisan®) keičia dujų burbuliu­kų, esančių maiste ir virškinimo trakto spindyje, pa­viršiaus įtempimą, dėl to jie subliūkšta. Atpalaiduo­tos dujos gali būti absorbuojamos arba, veikiant žarnų peristaltikai, pašalinamos. Simetikono (Espumisan®) minkštas kapsules patogu nuryti. Kiekvienoje kapsu­lėje yra 40 mg simetikono. Išgertas simetikonas ne­absorbuojamas (todėl nebūna jo sisteminio toksinio poveikio), o iš virškinimo trakto šalinamas nepakitęs.

Simetikonas gali būti vartojamas virškinimo trakto sutrikimams, kurie pasireiškia meteorizmu, gydyti bei ruošiantis radiografinėms diagnostinėms procedūroms (pvz., intraveninė ekskrecinė urogra­fija, cistografija, ekskrecinė uretrocistografija, pil­vo ar dubens kompiuterinė tomografija, magneti­nio rezonanso tomografija, echoskopija). Vienin­telė kontraindikacija vartoti šio preparato yra pa­didėjęs jautrumas jo sudedamosioms dalims (4).

Ligos.lt

Vartojant simetikoną (Espumisan®) prieš tyri­mus, vaistą rekomenduojama išgerti dieną prieš numatomą procedūrą po 2 kapsules 3 kartus, o ty­rimo dienos rytą – 1 kapsulę.

Simetikonas (Espumisan®) yra tinkamas varto­ti nėščioms, maitinančioms moterims, kūdikiams, taip pat gali būti skiriamas cukriniu diabetu ser­gantiems pacientams. Gydymo trukmė priklauso nuo simptomų pobūdžio. Kol kas nepageidauja­mos reakcijos ar sąveika su kitais vaistais nenu­statyta. Vaistas parduodamas be recepto. R. R. Babić su bendraautoriais atliko tyrimą, kuriuo įrodė Espumisan® naudą ruošiant pacien­tus intraveninei urografijai.

 

Tiriamieji ir tyrimo metodai

Tyrime vertintos 700 pacientų intraveninės urografijos, kurios atliktos Niš klinikinio centro Radiologijos institute 2009 me­tais nuo sausio iki gruodžio mė­nesio. Pacientams Espumisan® buvo skiriamas pagal rekomen­dacijas – po 2 kapsules 3 k./d. tyrimo išvakarėse ir 1 kapsulė tyrimo dienos rytą. Espumisan® saugumas buvo vertinamas pa­gal nepageidaujamų poveikių pasireiškimą pradėjus vartoti vaisto, tyrimo metu ir po jo. Per visą stebėjimo laikotar­pį intraveninė urografija buvo atlikta 700 pacientų (1 lentelė). Vertinant Espumisan® saugu­mą, nustatyta, kad nė vienam iš 700 tiriamųjų nepasireiškė ne­pageidaujamų reakcijų prieš ty­rimą ir po jo. Vertinant atliktas intraveni­nes urografijas, nustatyta, kad pacientams pavartojus simetiko­no, gaunamos geresnės kokybės, kontrasto ir vizualizacijos uro­gramos.

1 pav. pateiktos šlapimo takų natyvinės radiogramos ir intra­veninės ekskrecinės urogramos po 5 min. ir 10 min., suleidus kontrastinės medžiagos. Pacien­tas ruoštas simetikonu. Naudo­ta kontrastinė medžiaga Ulta­vist 370®, suleista į veną boliu­su per kateterį. Tyrėjai juosme­ninių slankstelių L1–L3 aukšty­je stebėjo daugybinius šešėlius geldelėse ir taurelėse iki 6 mm skersmens. Dubenyje stebėti du 2,02 cm ir 2,64 cm dydžio židi­niai – šlapimo pūslėje esantys akmenys. Inkstai yra tipinėje vietoje, normalios formos, dy­džio ir funkcijos. Šlapimtakių pozicija gera, diametro, obstruk­cijų nematyti.

2 pav. pavaizduota natyvinė skaitmeninė šlapimo takų radio­grama ir ekskrecinė urograma praėjus 5 min. po kontrastinės medžiagos sulei­dimo. Pacientas ruoštas simetikonu. Tyrėjai ste­bėjo juosmeninio pirmojo slankstelio aukštyje esantį ovalios formos akmens šešėlį iki 13 mm dydžio, kurio pradinė dalis yra kairiojo šlapimta­kio juosmeninėje dalyje. Inkstai tipinės padėties, normalios formos, dydžio ir funkcijos. Kontras­tinė medžiaga iš kairiojo inksto pasišalina lėtai,

Ligos.lt

iš dešiniojo – normaliai. Stebi­mos išsiplėtusios geldelės ir tau­relės kairėje. Kairiajame šlapim­takyje matoma kliūtis. Dešinysis šlapimtakis nepakitęs. Šlapimo pūslė nepakitusi.

3 pav. stebimas akmuo deši­niojo šlapimtakio spindyje bei dešiniojo inksto hidronefrozė. Vaizduojama natyvinė urograma ir ekskrecinė urograma po 5 min. po Ultravist 370® suleidimo. Pacientas ruoštas Espumisan®. Ovalios for­mos 5 mm diametro akmens še­šėlis stebimas dešiniojo šlapim­takio pradinėje dalyje ties L2–L3. Inkstai tipinė­je vietoje, normalios formos, dydžio ir funkcijos. Kontrastinė medžiaga iš dešiniojo inksto pasišali­na lėtai, iš kairiojo – normaliai. Dešiniojo inksto geldelė ir taurelės išsiplėtusios. Dešiniojo šlapim­takio obstrukcija akmeniu, o kairysis šlapimtakis nepakitęs. Šlapimo pūslė be pakitimų.

Ligos.lt

4 pav. pateikta kairiojo inksto intravenine uro­grama. Pacientas ruoštas Espumisan®. Kontrastinė medžiaga – Ultavist 370®. Mato­mas inkstas yra tipinės padėties, formos, dydžio bei funkcijos. Pradinėje kairiojo šlapimtakio dalyje ties juosmeniniais L2– L3 slanksteliais stebimas neho­mogeniškas minkštųjų audinio tankio šešėlis aiškiomis ribomis, 6,39 x 2,64 cm dydžio, panašus į šlapimtakio naviką. Kitos šla­pimo sistemos dalys be dides­nių pakitimų.