Zofenoprilio ir hidrochlorotiazido derinys vienoje tabletėje arterinei hipertenzijai gydyti

2016-10-20 | Ligos.lt

Įvadas

Arterinė hipertenzija (AH) – tai vienas pagrindi­nių modifikuojamųjų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių (1). AH paplitimas bendrojoje populiacijoje siekia 30–45 proc., ir šis skaičius senstant didėja. Efek­tyvi padidėjusio kraujospūdžio kontrolė labai sumaži­na kardiovaskulinių komplikacijų, tokių kaip miokardo infarktas (MI), insultas, širdies nepakankamumas (ŠN) ir inkstų ligos, riziką (2). Europos kardiologų draugija (EKD) iš atliktų metaanalizių nustatė, kad pagrindinė AH gydymo nauda yra arterinio kraujospūdžio (AKS) sumažinimas, nepriklausomai nuo vaistų grupių, naudo­jamų šiam tikslui pasiekti. Todėl naujausiose EKD gai­rėse teigiama, kad AH gydymą galima pradėti bet kuria iš 5 pagrindinių AKS mažinančių vaistų grupių (diureti­kais, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorias (AKFI), angiotenzino receptorių blokatoriais (ARB), beta adrenoblokatoriais (BAB) ar kalcio kanalų blokatoriais (KKB)).

Jau 2007 metais EKD gairėse buvo teigiama, kad nepriklausomai nuo vaisto, kuris skiriamas kaip mo­noterapija, daugumai pacientų šis gydymo būdas būna neefektyvus ir reikia bent 2 vaistų derinio, norint suma­žinti AKS (3). Monoterapijos privalumai yra tokie, kad skiriant 1 vaistą galima įvertinti jo efektyvumą ir nepa­geidaujamus poveikius. Vis dėlto, kai monoterapija yra neefektyvi ar per menka, kitą efektyvesnį ir geriau tole­ruojamą antihipertenzinį vaistą parinkinti užtrunka, o tai blogina gydymo režimo laikymąsi. 40 klinikinių tyrimų metaanalizė atskleidė, kad 2 AKS mažinančių vaistų de­rinys stipriau sumažina AKS, negu 1 vaisto dozės padi­dinimas perpus (4). AH gydymas 2 vaistų deriniu lemia greitesnį tikslinio AKS pasiekimą ir mažesnę gydymo režimo nesilaikymo tikimybę, palyginti su monoterapi­ja (5). Dviejų skirtingų vaistų grupių medikamentai vei­kia sinergiškai – tai lemia ne tik didesnį AKS sumažė­jimą, bet ir retesnes nepageidaujamas reakcijas. Todėl EKD rekomenduoja pacientus, kuriems nustatyta didelė kardiovaskulinių įvykių rizika arba labaii padidėjęs pra­dinis AKS, pradėti gydyti vaistų deriniu.

Vienas galimų vaistų derinių AH gydyti – tai AKFI ir diuretikas. Diuretikai slopina natrio reabsorbciją inkstų kanalėliuose, taip mažindami ekstraląstelinio skysčio tūrį ir AKS. Tačiau sumažėjus kraujo tūriui, aktyvinama renino ir angiotenzino sistema, sukelia­ma vazokonstrikcija ir padidėja sisteminis kraujagys­lių pasipriešinimas, todėl mažėja diuretikų antihiper­tenzinis poveikis. Kartu su diuretiku skiriant AKFI ar ARB, blokuojama renino ir angiotenzino sistema, to­dėl AKS mažinantis efektas būna didesnis (7).

Ligos.lt

Zofenoprilis – tai aktyvaus junginio zofenoprila­to provaistas, priklausantis AKFI klasei ir sėkmingai bei saugiai naudojamas AH (8), ūminiam MI ar ŠN gydyti (9). Įrodyta, kad pacientams, sergantiems AH, zofenoprilis yra toks pats efektyvus kaip BAB (10), diuretikai (11), KKB (12) ir kiti AKFI (13, 14) ar ARB (15, 16). Zofenoprilio efektyvumas įrodytas ir jį ski­riant kartu su tiazidiniu diuretiku (15). Tiesa, kol kas nėra daug tyrimų, kuriuose būtų tirta didžiausia zofe­noprilio dozė (60 mg) derinyje su diuretiku, taip pat nėra tiesioginių palyginamųjų tyrimų, kuriuose būtų lygintas zofenoprilio ir hidrochlorotiazido (HCTZ) derinys su ARB ir diuretiko deriniu gydant AH. Ma­žai informacijos yra ir apie minėtų vaistų derinio ga­limą naudą kardiovaskulinei ir inkstų pažaidai. To­dėl šiame straipsnyje bus apžvelgta studija, kurioje lygintas zofenoprilio ir HCTZ derinys su irbesarta­no ir HCTZ deriniu.

Zofenoprilio ir irbesartano deriniai su HCTZ gydant pirminę AH

Ankstesnių tyrimų duomenimis, irbesartano efekty­vumas yra didesnis nei kitų panašių ARB, pavyzdžiui, losartano ar valsartano, todėl E. Malacco ir bendraau­torių tyrime būtent su juo buvo nutarta palyginti zofe­noprilį (12, 13). Tai italų daugiacentris, atsitiktinės im­ties, dvigubai aklas, paralelinių grupių tyrimas, kuria­me dalyvavo 434 pirmine AH sergantys asmenys. Ty­rimas atliktas 34 Italijos ligoninėse (19).

 Metodika

Į tyrimą įtraukti 18–75 metų pacientai, sergantys AH, kuriems nustatytas bent 1 papildomas širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnys ir kurie per pastaruo­sius 3 mėnesius vartojo vieną bet kurios klasės kraujo­spūdį mažinantį vaistą, tačiau tikslinis AKS (sistolinis (sAKS)

Rezultatai

Tyrimo pabaigoje maksimalią zofenoprilio dozę (60 mg) kartu su HCTZ vartojo 55,9 proc. pacientų, o maksimalią irbesartano dozę (300 mg) derinyje su HCTZ – 47,1 proc. pacientų (p=0,066).

Pacientų, kurie iki tyrimo pabaigos pasiekė tikslinį AKS, abiejose vaistų grupėse buvo panašus skaičius – 68,2 proc. zofenoprilio / HCTZ grupėje ir 69,5 proc. irbesartano / HCTZ grupėje (p=0,778). Pacientų, kurie tikslinį AKS pasiekė vartodami mažesnes tirtų vaistų dozes (30 mg zofenoprilio ir 150 mg irbesartano), zo­fenoprilio grupėje buvo 76,4 proc., o irbesartano gru­pėje – 78,9 proc. (p=0,693).

Pacientų AKS tyrimo metu statistiškai reikšmin­gai sumažėjo abiejų vaistų derinių grupėse. Paskuti­nio vizito metu (18 savaitę) sAKS ir dAKS zofenopri­lio / HCTZ grupėje sumažėjo vidutiniškai 15,7±13,7 ir 8,6±9,1 mm Hg, o irbesartano / HCTZ grupėje – 19,3±13,8 ir 11,6±9,1 mm Hg (grupių palyginimas p<0,01 sAKS ir p<0,001 dAKS) (1 lentelė).

Abiejų vaistų deriniai efektyviai sumažino ambu­latorinį AKS. 24 val. sAKS panašiai sumažėjo abie­jose grupėse: zofenoprilio / HCTZ grupėje – nuo 129,4±10,4 iki 122,7±9,4 mm Hg, irbesartano / HCTZ grupėje – nuo 131,8±11,8 iki 120,9±10,9 mm Hg. O 24 val. dAKS labiau sumažėjo irbesartano / HCTZ grupėje – nuo 80,2±8,1 iki 73,0±6,8 mm Hg, paly­ginti su zofenoprilio / HCTZ grupe (nuo 81,4±8,1 iki 76,8±6,9 mm Hg, p=0,001).

Ligos.lt

Abiejų vaistų deriniai skatino širdies ir inkstų pažai­dos regresiją. Miego arterijų intimos ir medijos storis (IMS) gydant statistiškai reikšmingai labiau sumažėjo zofenoprilio grupėje (31,6 proc.), palyginti su irbesar­tano grupe (16,1 proc.), p=0,047 (2 lentelė).

Iš viso nustatyti 29 nepageidaujamo poveikio atve­jai abiejų vaistų grupėse (22 zofenoprilio / HCTZ gru­pėje ir 7 irbesartano / HCTZ grupėje) 24 pacientams (5,1 proc.), iš kurių 17 (7,5 proc.) pacientų vartojo zofenoprilio / HCTZ derinį, o 7 (3 proc.) – irbesarta­no / HCTZ derinį. Šis skirtumas nebuvo statistiškai reikšmingas, p=0,052. Dažniausias nepageidaujamas poveikis zofenoprilio / HCTZ grupėje buvo kosulys (4 atvejai), o irbesartano / HCTZ grupėje – erektilinė disfunkcija (2 atvejai).

Kiti zofenoprilio ir irbesartano derinių su HCTZ gydant pirminę AH tyrimai

E. Agabiti-Rosei kartu su kolegomis atlikto be­veik identiškos metodikos tyrimą (palyginti su E. Ma­lacco ir bendraautorių studija), kuriame dalyvavo 361 pirmine AH sergantis pacientas. Tyrime nustatyta, kad zofenoprilio / HCTZ derinys gydant pirminę AH buvo toks pat efektyvus kaip ir irbesartano / HCTZ derinys.

Apibendrinimas

Dauguma pacientų abiejų vaistų derinių grupėse pa­tvirtino ankstesnių tyrimų rezultatus, kad pacientams, kuriems nepavyksta pasiekti tikslinio AKS vienu anti­hipertenziniu vaistu, 2 vaistų derinys reikšmingai pa­didina tikimybę pasiekti tikslinį AKS (4). Atliktas ty­rimas taip pat patvirtino, kad AKFI ir tiazidinio diure­tiko derinys turėtų būti vienas iš pirmųjų pasirinkimų, kai monoterapija nepavyksta sumažinti AKS (6). Verta paminėti, kad 90 proc. tyrime dalyvavusių pacientų nu­statyti keli rizikos veiksniai, todėl jie patenka į didelės arba labai didelės kardiovaskulinės rizikos grupes (2). Remiantis dabartinėmis gairėmis, šiems pacientams rekomenduojama pradėti AH gydymą mažų dozių 2 vaistų deriniu, kuris pradėtų veikti greičiau ir suteiktų didesnę tikimybę pasiekti tikslinį AKS (2).

Tai pirmas tyrimas, kuriame tirtas didelės zofenopri­lio dozės (60 mg) derinyje su HCTZ 12,5 mg antihiper­tenzinis efektyvumas. Taip pat tai pirmas tyrimas, kuria­me lygintas zofenoprilio / HCTZ derinys su ARB / HCTZ deriniu – ankstesni tyrimai, kuriuose lyginta zofenoprilio monoterapija su ARB monoterapija, statistiškai reikšmin­go vaistų efektyvumo skirtumų nenustatė (15, 16).

Abiejų vaistų deriniai buvo gerai toleruojami, pa­sireiškė nedaug nepageidaujamų reakcijų. Kaip ir tikė­tasi, zofenoprilio / HCTZ derinys buvo susijęs su daž­nesniu sausu kosuliu, tačiau tik 1 pacientui dėl jo gy­dymas buvo nutrauktas.

EKD rekomenduoja pacientus, kuriems nustatyta didelė kardiovaskulinių įvykių rizika arba labai padi­dėjęs pradinis AKS, pradėti gydyti vaistų deriniu (2). Vienas galimų vaistų derinių AH gydyti – tai AKFI ir diuretiko derinys. Atliktuose tyrimuose zofenoprilio ir HCTZ derinys efektyviai mažino AKS, taip pat pasi­žymėjo teigiamu poveikiu širdies ir inkstų pažeidimų regresijai, retai sukėlė nepageidaujamų reakcijų.

Šaltinis: "Internistas"Nr.5, 2016m.