Jaunuolių, sergančių reumatinėmis ligomis, perdavimas suaugusiųjų reumatologams: problemos, su kuriomis susiduriame

2023-07-24 |

Įvadas

Reumatologų pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad jų pacientai gautų geriausią medicininę prie­žiūrą, kokia tik įmanoma. Taip pat svarbu, kad liga kiek įmanoma mažiau pažeistų jaunuolių fi­zines bei socialines funkcijas, ypač perduodant iš vaikų gydytojų į suaugusiųjų gydytojų rankas.

Norint įvykdyti šiuos tikslus, reikalingas glaudus vaikų reumatologų ir suaugusiųjų reumatologų bendradarbiavimas, taip pat bendradarbiavimas tarp reumatologų ir pirminės sveikatos priežiūros specialistų.

Geriausiai perdavimo principą atspindi frazė Niekada perdavimo negalima laikyti sprintu, „pereiti“ mygtuku ar tiesiog perkėlimu iš vaikų gy­dytojo priežiūros į suaugusiųjų gydytojų priežiūrą. Perdavimas – tai greičiau maratonas, kuris prasi­deda nuo diagnozės nustatymo momento [1].

Šiame straipsnyje apžvelgsime problemas, su kuriomis Lietuvoje ir pasaulyje susiduriame per­kėlimo metu.

Padėtis pasaulyje

Pasaulyje jaunuolių perdavimo iš vaikų gydy­tojų suaugusiųjų gydytojams problema svarstoma ir spendžiama jau apie 20 metų [2]. Labiausiai šia linkme dirba Didžiosios Britanijos ir Amerikos spe­cialistai. Šios valstybės ne tik yra sukūrusios per­davimo programas, nuolat tikrina jų efektyvumą ir trūkumus, bet ir su Pasaulinės sveikatos organizaci­jos bei Didžiosios Britanijos Sveikatos departamen­to pagalba parengė ir įteisino Jauniems žmonėms draugiškų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kriterijus [3].
Pasaulyje, ypač Didžiojoje Britanijoje, atlikta dau­gybė tyrimų, įrodančių nuoseklaus jaunuolių perdavi­mo suaugusiųjų traumatologams naudą. Vienu multi­centriniu tyrimu Didžiojoje Britanijoje nustatyta, kad įvykus sklandžiam perdavimui, po 6 ir po 12 mėnesių pagerėjo jaunuolių gyvenimo kokybė, savarankiš­kumas, padidėjo pasitenkinimas sveikatos apsaugos paslaugomis ir karjeros siekimo galimybės [4]. Peržiūrėta ir išbandyta daugybė įvairiausių pro­gramų, tačiau visų jų tikslai yra tie patys: l teikti kokybiškas ir koordinuotas, nepertraukia­mas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios būtų orientuotos į pacientą, jo amžių, kultūrinius ir vystymosi poreikius. Ši pagalba turi būti prieina­ma ir išsami; l skatinti jauno žmogaus komunikacijos, sprendi­mų priėmimo, atkaklumo, savarankiškos priežiū­ros, apsisprendimo ir sau atstovavimo įgūdžius, kad būtų optimizuotos gyvenimo galimybės; l teikti jaunuolio tėvams / globėjams paramą šio proceso metu [4–6]. Kad perdavimas vyktų sklandžiai, perdavimo programą turi sudaryti tam tikri svarbiausi kompo­nentai: l reikalinga aptarta ir surašyta perdavimo strategija, įtraukianti vaikų reumatologo komandą ir suau­gusiųjų reumatologo komandą su lanksčiu perkė­limui reikalingo laiko grafiku; l reikalingas vadinamasis ryšininkas iš suaugusiųjų ir vaikų gydytojų komandos. Tai asmuo, kuris ge­rai išmano ir yra patyręs paauglių sveikatos prie­žiūros srityje. Ryšininko pareigas gali eiti slaugy­toja, kuri būtų kaip tiltas tarp vaikų ir suaugusiųjų tarnybų; l suaugusiųjų reumatologo komanda, kuri turėtų atitinkamų įgūdžių, laiko, noro ir išteklių, ben­dradarbiaujant su vaikų bei paauglių reumatologo komanda; l jaunas žmogus, kuris būtų individualus kiekvie­nam pacientui ir būtų orientuotas įsitraukti ir pla­nuoti nuo pat pradžios per visą perdavimo procesą; l švietimas ir parama, įtraukiant žinias ir bendravi­mo įgūdžius apie jaunuolio ligą, vaistus, bendrąją sveikatą bei įgūdžius, kaip palengvinti bendravi­mą su konsultuojančiais sveikatos priežiūros spe­cialistais bei priimant sprendimus; l informacijos ir tinkamų šaltinių prieinamumas, skirtų jaunimui ir jų tėvams / globėjams paaiš­kinti ir remti pereinamojo laikotarpio procesą, in­formuoti apie suaugusiųjų paslaugas, atitinkamai nukreipti į vietinius paramos centrus; l parama tėvams ir globėjams, siekiant palengvinti jų pastangas veikti ir įsitraukti į procesą, skatinti priežiūros dalijimąsi ir nepriklausomybės skatini­mą ankstyvoje paauglystėje; l pirminė sveikatos priežiūros ir socialinio / švieti­mo priežiūros atstovų dalyvavimas; l personalo mokymas apie sveikatos priežiūrą per­davimo metu, paauglių sveikatos priežiūros ir bendravimo su jaunimu; l administracinė parama siekiant palengvinti aps­kaitą ir informacijos perdavimą tarp sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų. Medicinos santrauka perkeliant yra naudinga specialistams ir pacientui. Tai tik keletas aspektų, kurie kiekviename sveika­tos priežiūros cente yra individualizuojami ir pritai­komi pagal galimybes ir jaunuolio poreikius [4, 5]. Kad ir kokia smulkmeniška būtų perdavimo progra­ma iš vaikų reumatologų į suaugusiųjų reumatologų priežiūrą, neretai susiduriama su tam tikromis pro­blemomis ir klausimais. Viename Didžiojoje Bri­tanijoje atliktame tyrime buvo tiriama tiesioginė 6 jaunuolių (16–18 metų) patirtis. Tiriamieji ir sveika­tos priežiūros specialistai buvo apklausiami įvairiais perdavimo etapais. Iškeltos 2 pagrindinės temos, kurios turėjo didžiausią įtaką apibrėžiant teigiamą pacientų patirtį (paslaugų teikimas klinikinėje aplin­koje ir gyvenimas su liga ne klinikinėje aplinkoje). Teigiama patirtis teikiant paslaugas klinikinėje aplin­koje buvo siejama su tam tikrais perdavimo mode­liais, kurie suteikė galimybę iš anksto susipažinti su nauja suaugusiųjų klinikų aplinka, turėjo ryšininką, su kuriuo jautėsi drąsiau, ir turėjo galimybę pagilin­ti žinias apie savo ligą bei gydymą. Gyvenimo su liga ne klinikinėje aplinkoje teigiama patirtis buvo siejama su komandos, dalyvaujančios perdavimo procese, palaikymu, informacijos suteikimu. Informacija, kurios pageidavo jaunuoliai proceso metu, buvo elementari, bet labai svarbi, pavyzdžiui, kaip pavyks suderinti ligą su darbu, ar galėsiu lankyti uni­versitetą, kaip apie ligą paaiškinti vaikinui / merginai ir kokios įtakos liga turės intymiam gyvenimui, kaip tapti labiau nepriklausomam nuo tėvų, pan. Šią in­formaciją pacientai išsiaiškino pažinę savo komandą ir įsidrąsinę su ja bendrauti. Taip pat tyrime apibū­dinti pagrindiniai taikomi perdavimo modeliai, kurie pavaizduoti 1 pav. Jaunuoliams patraukliausias ir priimtiniausias pasirodė 3 modelis. Jaunuoliai, kurių perdavimas vyko pagal 1 pav. pavaizduotą 1 modelį, akcentavo tai, kad perdavimo metu buvo didžiulių tęstinumo spragų dėl specialistų ir vizitų tvarkos, baimės ir nežinios, kas bus toliau [7].

Daugybės tyrimų duomenimis nurodoma, kad labiausiai jaunuolius padrąsina susipažinimas su komanda ir nauja aplinka nuo pat perdavimo pra­džios [4, 7–9], tačiau toli gražu ne visuose sveika­tos priežiūros centuose suteikiamos tokios galimy­bės ir taikomas būtent 1 pav. pateiktas 3 perdavimo modelis.

Padėtis Lietuvoje

Šiuo metu ligonių perdavimo padėtis Lietuvoje liūdna. Jaunuolių perdavimo organizavimas iš vaikų reumatologų priežiūros suaugusiųjų reumatologų priežiūrai vykdomas pagal 1 pav. pavaizduotą 1 mo­delį. Sulaukę pilnametystės, jaunuoliai perleidžiami suaugusiųjų reumatologų priežiūrai.

Gera žinia ta, kad suaugusiųjų gydytojams jie pereina su nustatyta diagnoze ir ligai skirtu gydymu (aktualiausia jaunuo­liams, gydomiems biologinės terapijos preparatais). Bloga žinia ta, kad kartais, perėjus gydytis pas suau­gusiųjų gydytojus, dėl neaiškios priežasties diagno­zė pasikeičia ir gali būti keičiamas gydymas.

Džiugu, kad jaunuolių perdavimo problema Lie­tuvoje vis dažniau aptariama. Ateityje planuojama dabartinį modelį taisyti. Siekiamybė ir realiausia pro­grama būtų 1 pav. pavaizduotas 2 modelis. Perdavi­mo programai sudaryti reikia daug pastangų, žmogiš­kųjų ir finansinių išteklių, tačiau jaunų ir tobulėjimo siekiančių specialistų dėka perdavimo procesas Lie­tuvoje greitu laiku pasikeis paciento naudai

Apibendrinimas

Pasaulyje, net tokiose išsivysčiusiose šalyse kaip Didžioji Britanija ir Jungtinės Amerikos Valstijos, nepaisant sąmoningumo ir sukauptų įrodymų, kad perdavimas iš vaikų reumatologų į suaugusiųjų reumatologų priežiūrą yra svarbus optimalios sveikatos priežiūros aspektas, perda­vimo priežiūros programos dažnai tampa neop­timalios dėl fragmentiško suaugusiųjų ir vaikų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, finansa­vimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų mokymų.

Programos turi būti tobulinamos, o problemos – sprendžiamos. Taip pat reikalingas sveikatos priežiūros specialistų požiūrio keiti­masis. Tik taip pasieksime geresnių rezultatų.

Pediatrija