Gibso energija

Terminas

Tai – sistemos būsenos termodinaminė funkcija (G). Termodinamikoje G yra lygi H – TS, čia H – entalpija, T – temperatūra, S – entropija. Aptariant tirpalus kaip termodinaminę sistemą, G priklauso nuo koncentracijos.

Gi=Gi0+RTlnai,

čia Gi – i-ojo sistemos komponento Gibso energija, Gi0 – i-ojo sistemos komponento Gibso energija standartinėmis sąlygomis, ai – i-ojo komponento aktyvumas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
energija