Originalūs ir generiniai vaistai:ką verta žinoti pacientui?

2016-05-23 | Ligos.lt

Įvadas

Pirmieji benzodiaze­pinai (BZD), sukurti 1960 metais, pakeitė iki tol varto­tus barbitūratus. Dėl nerimą mažinančio ir migdomojo poveikio BZD greitai tapo vienais dažniausiai skiriamų vaistų. Per pastaruosius 25 metus daugiau nei 500 mln. žmonių vartojo BZD. Tera­pinės indikacijos apima ne tik nerimo ar nemigos, bet ir epilepsijos, alkoholinės abstinencijos gydymą, anestezijos premedikaciją (1). Praktikoje dažnai keliamas klausimas dėl ilgalaikio BZD vartojimo sukelto priklausomybės sin­dromo, sutrikusių kognityvinių funkcijų, didesnio miršta­mumo, susijusio su perdozavimu. Vyresnio amžiaus žmo­nėms kyla specifinių problemų dėl griuvimų, demencijos sindromo (2). BZD vartojimo saugumas – svarbus ir dė­mesio reikalaujantis aspektas, be kurio negalima apsieiti kalbant apie bet kurį BZD klasės vaistą.

Pasauliniame kontekste Lietuva BZD vartojimo klausimais yra ne išimtis (3). Nepaisant to, kad apie BZD yra daug kalbėta, žinomi ir kasdienybėje tai rutiniškai iš­rašomi medikamentai, vis tiek verta į tai pažvelgti kiek kitu rakursu, t. y. atkreipiant dėmesį į skirtingų pavadini­mų BZD, kurių veiklioji medžiaga yra ta pati. Esmė ta, kad nuolat pasitaiko atvejų, kai pacientai prašo išrašyti būtent konkretaus prekės pavadinimo vaistą ar klausia, kuris medikamentas yra geresnis. Tad kartais neaišku, kaip į šiuos klausimus atsakyti. Vadinasi, verta susipa­žinti su generinio ir originalaus preparato sąvokomis. Kaip pavyzdį pateiksime Bromazepam® ir Lexotanil®.

BZD vartojimo saugumas

Visuotinai pripažįstama, kad trumpalaikis BZD vartojimas yra saugus ir efektyvus, tačiau problemų iškyla jų vartojant ilgą laiką. Ypač didelį rūpestį ke­lia vyresnio amžiaus žmonių piktnaudžiavimas BZD (1 lentelė). Išskiriama, kad griuvimai ir su tuo susiję kaulų lūžiai yra dažniausiai pasitaikančios nepageidau­jamos situacijos šioje amžiaus grupėje. Vis dėlto tyri­mų rezultatai gana prieštaringi. Vieni teigia, kad sau­gesni trumpo veikimo BZD (jų suskirstymas pagal vei­kimo trukmę pateikiamas 2 lentelėje). Kiti įrodinėja, kad BZD nėra susiję su padidėjusia griuvimų ir lūžių rizika ir akcentą skiria polifarmacijai (4). Be to, meta­analizės nurodo reikšmingus metodologinius studijų trūkumus. Taigi nėra vienareikšmiško atsakymo dėl BZD ir griuvimų bei lūžių rizikos. Tačiau tiek BZD, tiek visiems kitiems medikamentams, skiriamiems vyresnio amžiaus pacientams, galioja rekomendacija jų skirti atsargiai (5).

Ligos.lt

Mokslinėje literatūroje esama straipsnių ir apie tai, kad BZD padidina demencijos riziką. Pavyzdžiui, vie­noje populiacinėje studijoje, į kurią įtraukti 3 434 vyres­ni kaip 65 metų pacientai, nustatyta, kad vartojusiems BZD yra tik šiek tiek didesnė rizika susirgti demenci­ja. Vis dėlto šie rezultatai neparėmė ryšio tarp BZD ir demencijos (6). Šią išvadą palaiko 2015 metais publi­kuota metaanalizė. Joje pateikiamas apibendrinimas, kad ilgalaikis BZD vartojimas gali būti susijęs su pa­didėjusia demencijos rizika. Bet vėlgi negalima daryti kategoriškų išvadų dėl tyrimų stokos (7).

Ligos.lt

Tiriant BZD įtaką kognityvinėms funkcijoms, atlik­ta įdomi studija, kurioje lyginti 2016 šlapimo mėginių, paimtų iš žmonių po nelaimingo atsitikimo, ir 2 497 at­sitiktinai paimti kontroliniai mėginiai. Nustatyta, kad ti­riamojoje grupėje buvo 57 teigiami mėginiai, iš kurių 17 patvirtinti kaip BZD teigiami. Kontrolinėje grupėje 48 mėginiai buvo teigiami ir 10 buvo BZD teigiami. Tyrė­jai padarė išvadą, kad tarp abiejų grupių nebuvo statistiš­kai reikšmingo skirtumo. Taigi BZD įtaka kognityvinių funkcijų pablogėjimui nėra statistiškai reikšminga (8).

Kas yra generiniai vaistai?

Generiniai vaistai – tai medikamentai, kurie lais­vai gaminami, kai baigiasi originalaus, pirminio (angl. brand) produkto patento galiojimas. Be to, jie būtinai turi būti biologiškai akvivalentiški originaliam vaistui, kad būtų išlaikytas tas pats terapinis poveikis.

Ligos.lt

Naujo vaisto išradimas nuo molekulės susintetinimo laboratorijoje iki pateikimo rinkai – ilgas ir brangiai kai­nuojantis procesas (1 pav.), todėl vaistą sukūrusi įmonė turi gamybos patentą, paprastai galiojantį iki 20 metų. Kai baigiasi patento galiojimas, kitos kompanijos įgyja teisę gaminti panašų vaistą. Kadangi nebereikia karto­ti brangių klinikinių tyrimų, dėl konkurencijos, kilusios rinkai pateikus daugiau nei 1 produktą, generiniai pre­paratai kainuoja 20–80 proc. pigiau (10).

Generinių ir originalių preparatų panašumai bei skirtumai pateikiami 2 pav.

Ligos.lt

 

Pagal bioekvivalentiškumą generinis preparatas statistiškai patikimai turi 80–125 proc. atitikti origina­laus preparato plotą po koncentracijos kreive (AUC) ir maksimalią koncentraciją plazmoje (Cmax) 90 proc. patikimumo intervale. Praktikoje leidžiami ir mažesni kaip 80 proc. arba didesni kaip 125 proc. svyravimai. Tačiau ši variacija paprastai nesukelia problemų, nebent medikamentas pasižymi siauru terapiniu indeksu (11).

Tačiau apklausos rodo, kad tiek pacientai, tiek spe­cialistai labiau linkę rinktis originalų vaistą. Tikima, kad originalus preparatas yra veiksmingesnis, sukelia ma­žiau nepageidaujamų reakcijų. Pavyzdžiui, yra atvejų, kai originalų antidepresantą pakeitus generiniu, atsinau­jino depresijos simptomai. Generiniai preparatai dažniau sukelia virškinimo trakto sudirginimo reiškinius, alergi­nes reakcijas į neaktyvias preparato sudėtines dalis. Ge­nerinių ir originalių preparatų praktiniai skirtumai aiški­nami tuo, kad, nepaisant bioekvivalentiškumo reikala­vimų, būna svyravimų, priklausomai nuo vaistinės me­džiagos kiekio preparate (nors ir leistiname intervale), bei individualių metabolizmo variacijų (12).

Ligos.lt

Praktinis pavyzdys: Lexotanil® ir Bromazepam® palyginimas

Šiuo metu Lietuvos vaistų rinkoje yra 2 prepa­ratai, kurių veiklioji medžiaga yra bromazepamas. Tai Lexotanil® ir Bromazepam®. Abiejų preparatų palyginimas pateikiamas 3 lentelėje.

Apibendrinimas

Pasaulinėje literatūroje plačiai ir išsamiai aprašyti įvairūs su BZD vartojimu susiję klausimai – nuo vei­kimo mechanizmo per GABA receptorius iki priklau­somybės sindromo gydymo medikamentinėmis ir psi­choterapinėmis priemonėmis. Nekartojant to, kas jau žinoma, svarbu trumpai paminėti, kad BZD yra saugūs ir veiksmingi vaistai, jei vartojami trumpą laiką ir pa­gal indikacijas. Be to, šio straipsnio pagrindinis tikslas buvo atkreipti dėmesį, kad kartais tiek klinikiniai efek­tai, tiek nepageidaujamos reakcijos gali būti susiję su mažiau žinoma priežastimi, pavyzdžiui, originalaus ir generinio preparato ypatumais.

Vaistų rinkoje, be originalių vaistinių prepara­tų, kurių vartojimas bei saugumas pagrįstas moks­liniais tyrimais ir ilgalaikio vartojimo patirtimi, yra ir generinių preparatų. Dažnai paciento sprendimas renkantis vieną ar kitą preparatą būna paremtas su­bjektyviais kriterijais, tokiais kaip spalva, skonis, vaisto forma. Medicinos specialistams privalu tu­rėti objektyvią nuomonę ir paaiškinti, kuo iš esmės, šiuo atveju, vienas bromazepamas skiriasi nuo kito. Originalūs preparatai visada bus pranašesni už ge­nerinius dėl ilgametės vartojimo patirties ir išsamių mokslinių tyrimų.

Parengė gyd. Aldona Šileikaitė

Šaltinis: "Internistas" Nr.3, 2016m.