Prostaciklino sintetiniai analogai

PROSTACIKLINO SINTETINIAI ANALOGAI

Iloprostas

LT registruota tik inhaliacijoms skirta farmacinė forma. Metabolizmo tyrimai neatlikti. Iloprostas gali padidinti kraujagysles plečiančių ir antihipertenzinių vaistinių preparatų poveikį bei taip padidinti hipotenzijos riziką. Reikia būti atsargiems iloprostą skiriant kartu su kitais antihipertenziniais arba kraujagysles plečiančiais vaistiniais preparatais, nes gali reikėti koreguoti dozę. Kadangi iloprostas slopina trombocitų funkciją, jo vartojimas su antikoaguliantais (pvz.: heparinu, kumarino tipo antikoaguliantais) ar kitais trombocitų agregacijos inhibitoriais (pvz., acetilsalicilo rūgštimi, nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, tiklopidinu, klopidogreliu, glikoproteinų IIb/IIIa antagonistais: abciksimabu, eptifibatidu ir tirofibanu) gali padidinti kraujavimo riziką. Kaip įprasta medicininėje praktikoje, rekomenduojama atidžiai stebėti pacientus, vartojančius antikoaguliantų arba kitų trombocitų agregacijos inhibitorių. Intraveninė iloprosto infuzija neturi poveikio nei daugkartinių per burną vartojamų digoksino dozių farmakokinetinėms savybėms, nei kartu skiriamo audinių plazminogeno aktyvatoriaus (t-PA) farmakokinetinėms savybėms. Nors klinikiniai tyrimai nebuvo atlikti, in vitro 

tyrimai, analizuojantys iloprosto slopinantį poveikį citochromo P450 fermentams, parodė, kad vartojant iloprostą nereikia tikėtis reikšmingo vaistų metabolizmo, kuriame dalyvauja šie fermentai, slopinimo.

Šaltinis: Ventavis. Preparato charakteristikų santrauka. http://www.ema.europa.eu/docs/lt_LT/document_library/EPAR_-_Product_In formation/human/000474/WC500048691.pdf

Treprostinilis

LT registruota infuzinė farmacinė forma (infuzuojamas po oda). Treprostinilį daugiausia metabolizuoja kepenų CYP2C8 ir mažiau CYP2C9. Rezultatai, gauti atliekant in vitro kepenų citochromo P450 tyrimus, parodė, kad treprostinilis neslopina CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ir 3A fermentų. Iki šiol neatlikta jokių tyrimų, kurie padėtų nustatyti, ar treprostinilis šiuos fermentus aktyvuoja.

Sąveika su diuretikais, antihipertenziniais vaistais ar kitais vazodiliatoriais

Naudojant treprostinilį kartu su diuretikais, antihipertenziniais vaistiniais preparatais bei kitais vazodiliatoriais, padidėja sisteminės hipotenzijos rizika.

Šaltinis: Remodulin. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su trombocitų agregacijos inhibitoriais, įskaitant nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (NVNU), ir antikoaguliantais

Treprostinilis gali slopinti trombocitų funkciją. Naudojant jį kartu su trombocitų agregacijos inhibitoriais, įskaitant NVNU, azoto suboksido donorais arba antikoaguliantais, padidėja kraujavimo rizika. Antikoaguliantus vartojantys pacientai turi būti atidžiai stebimi, kaip to reikalauja įprastos medicininės praktikos rekomendacijos, nustatytos tokiam gydymui kontroliuoti. Pacientams, kurie vartoja antikoaguliantų, nerekomenduojama kartu vartoti kitokių trombocitų agregacijos inhibitorių. Nuolatinė treprostinilio infuzija po oda vienkartinės 25 mg varfarino dozės farmakodinamikai bei farmakokinetikai įtakos nedarė. Duomenų apie galimą treprostinilio ir kartu vartojamo azoto oksido donoro sąveiką, didinančią kraujavimo pavojų, nėra.

Šaltinis: Remodulin. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su furozemidu

Pacientų, gydomų furozemidu, treprostinilio plazmos klirensas gali šiek tiek sumažėti. Šią sąveiką greičiausiai sukelia tam tikros metabolinės ypatybės, bendros abiems vaistiniams preparatams (karboksilato prijungimas prie gliukurono rūgšties).

Šaltinis: Remodulin. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su CYP 2C8 fermento induktoriais ar inhibitoriais

Gemfibrozilis (LT neregistruotas) – žmogaus farmakokinetiniai tyrimai su per os vartojamu Treprostinilio diolaminu parodė, kad kartu skiriant citochromo P450 CYP2C8 fermento inhibitorių gemfibrozilį, paspecialioji dvigubinama ekspozicija (Cmax ir „plotas po kreive“) treprostiniliui. Nebuvo nustatyta, ar parenteriniu būdu (leidžiamo po oda arba intraveniniu būdu) vartojamo treprostinilio saugumą ir efektyvumą pakeičia CYP2C8 inhibitoriai. Jei CYP2C8 inhibitorius (pvz., gemfibrozilis, trimetoprimas ir deferaziroksas) yra pridedamas prie paciento vaistų arba iš jų išbraukiamas po titravimo laikotarpio, reikia įvertinti treprostinilio dozės pakeitimo galimybę.

Šaltinis: Remoduin. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su fermentų induktoriumi rifampicinu

Žmogaus farmakokinetiniai tyrimai su per os vartojamu treprostinilio diolaminu parodė, kad kartu su CYP2C8 fermentu skiriant rifampiciną, sumažinama ekspozicija treprostiniliui (apytiksliai 20 %). Nebuvo nustatyta, ar parenteriniu būdu (leidžiamo po oda arba intraveniniu būdu) vartojamo treprostinilio saugumą ir efektyvumą pakeičia rifampicinas. Jei rifampicinas yra pridedamas prie paciento vartojamų vaistų arba iš jų išbraukiamas po titravimo laikotarpio, reikia įvertinti treprostinilio dozės pakeitimo galimybę. Sąveika su kitais CYP2C8 induktoriais (pvz., fenitoinu, karbamazepinu, fenobarbitaliu ir jonažole) gali sumažinti ekspoziciją treprostiniliui. Jei CYP2C8 induktorius yra pridedamas prie paciento vaistų arba iš jų išbraukiamas po titravimo laikotarpio, reikia įvertinti treprostinilio dozės pakeitimo galimybę.

Šaltinis: Remodulin. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su bozentanu

Žmogaus farmakokinetinių tyrimų, atliktų su bosentanu (250 mg/per parą) ir treprostinilio diolaminu (per os vartojama dozė 2 mg/per parą), metu nebuvo pastebėta jokių farmakokinetinių sąveikų tarp treprostinilio ir bosentano.

Šaltinis: Gotzkowsky S. K. et al. Lack of a pharmacokinetic interaction between oral treprostinil and bosentan in healthy adult volunteers. J Clin Pharmacol. 2010 Jul;50(7):829-34.

Sąveika su sildenafiliu

Žmogaus farmakokinetinių tyrimų, atliktų su sildenafiliu (60 mg/per parą) ir treprostinilio diolaminu (per os vartojama dozė 2 mg/per parą), metu nebuvo pastebėta jokių farmakokinetinių sąveikų tarp treprostinilio ir sildenafilio.