Ankstyvo ir mažiau agresyvaus kastracijai rezistentiško prostatos vėžio gydymas Zytiga® deriniu su prednizolonu: geresnio išgyvenamumo įrodymai

2017-02-09 | Ligos.lt

2016 metais vykusiuose EAU ir ESMO kongresuose buvo pristatyti III fazės COU-AA-302 post hoc ana-lizės rezultatai. Jie rodo, kad abiraterono acetato (Zytiga®) ir prednizolono derinys, palyginti su aktyvia placebo ir prednizolono kontrole, užtikrino 11,8 mėn. ilgesnį išgyve- namumą pacientų, sergančių ankstyvu ir mažiau agresyviu, chemoterapija negydytu metastaziniu kastracijai atspariu prostatos vėžiu (PV). (angl. metastatic castration-resistant prostate cancer – mCRPC). Pateikti duomenys rodo be- veik triskart geresnį bendrąjį išgyvenamumą, nei buvo pra- nešta 2014 m. per Europos medicininės onkologijos bendrijos kongresą – 4,4 mėn. (34,7 mėn. gydant Zytiga® ir prednizolono deriniu ir 30,3 mėn. gydant placebo ir prednizolono deriniu; SR=0,81 [95 proc. PI 0,70–0,93]; p=0,0033. Norint nustatyti, kuriems pacientams gydymo nauda buvo didesnė, analizuojant atliktą tyrimą pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes. Pirmai grupei priskirti pacientai, sirgę ne tokiu agresyviu, lėčiau progresuojančiu ir ma- žiau simptomų turinčiu PV (Brief Pain Inventory (BPI) 0–1 balai; prostatos specifi nis antigenas, (PSA) mažiau ar lygu 80 ng/ml ir Gleasono suma mažiau nei 8). Antrai grupei priskirti pacientai, sergantys agresyvesniu, labiau progresavusiu arba daugiau simptomų turinčiu PV (BPI 2 ir daugiau, PSA daugiau nei 80 ng/l ir Gleasono suma 8 ir daugiau). Abiejų grupių bendrasis išgyvenamumas buvo geresnis gydant Zytiga® ir prednizolono deriniu, nei gydant placebo ir prednizolono deriniu (I grupė – 11,8 mėn., SR=0,61 [95 proc. PI, 0,43–0,87]; p=0,0055; 2 grupė – 2,8 mėnesiai; SR=0,84 [95 proc. PI, 0,72–0,99]; p=0,0321). Taip pat abiejose grupėse, gydant Zytiga® ir prednizo- lono deriniu, pastebėtas lėtesnis ligos progresavimas, mažesnis su onkologine liga susijęs skausmas ir ilgesnė gydymo trukmė iki chemoterapijos pradžios, palyginti su gydymu placebo ir prednizolono deriniu (1 pav.):

● laikas iki chemoterapijos pradžios pailgėjo iki 12,7 mėn. pirmoje grupėje ir iki 8,8 mėn. antroje grupėje: – I grupė: 37,0 mėn. ir 24,3 mėn.; SR=0,64 [95 proc. PI, 0,46–0,89]; p=0,0073; – II grupė: 23,3 mėn. ir 14,5 mėn.; SR=0,71 [95 proc. PI, 0,60–0,85]; p=0,0001;

● vidutinis laikas iki opioidinių vaistų nuo skausmo vartojimo pradžios pailgėjo abiejose grupėse: – I grupė: nepasiektas ir 41,0 mėn.; RS=0,69 [95 proc. PI, 0,48–0,99]; p=0,0409; – II grupė: 30,5 mėn. ir 19,3 mėn.; RS=0,70 [95 proc. PI, 0,59–0,84]; p=0,0001;

● vidutinis laikas iki chemoterapijos pradžios beveik pail- gėjo perpus abiejose grupėse: – I grupė: 20,4 mėn. ir 11,2 mėn.; SR=0,41 [95 proc. PI, 0,31–0,54]; p<0,0001; – II grupė: 12,3 mėn. ir 7,2 mėn.; SR=0,54 [95 proc. PI, 0,46–0,62]; p<0,0001.

COU-AA-302 tyrimas COU-AA-302 yra tarptautinis atsitiktinių imčių, dvi- gubai aklas, placebu kontroliuojamas 3 fazės tyrimas, kuriame dalyvavo 1 088 vyrai, sergantys metastaziniu kastracijai rezistentišku PV, kuriems nebuvo taikyta chemoterapija, kuriems nėra simptomų arba pasireiškia nedideli simptomai. Viena tiriamųjų dalis buvo gydyta abiraterono acetatu (1 000 mg x 1 k./d.) su prednizo- lonu (5 mg x 2 k./d.), kita – placebu ir prednizolonu tokiomis pačiomis dozėmis. Pirminiai tyrimo tikslai buvo išgyvenamumas be radiografi nio ligos progresavimo ir bendrasis išgyvenamumas. Antriniai tikslai – laikas iki narkotinių analgetikų vartojimo pradžios, laikas iki chemoterapinio gydymo pradžios, laikas iki ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) funkcinės bū- klės pablogėjimo ir laikas iki PSA padidėjimo.

Ligos.lt

PSA yra įprastai naudojamas vertinti mCRPC gydymo efektyvumą. 2016 m. lapkričio mėn. žurnale Eu-ropean Urology paskelbta naujų duomenų, parodančių ryšį tarp PSA atsako, pradėjus gydyti abiraterono acetatu, ir bendrojo išgyvenamumo [2]. Tyrimu išanalizuo- ta 274 pacientų duomenys. 30 proc. PSA sumažėjimas 4-tą gydymo savaitę lėmė didesnį išgyvenamumą (25,8 vs. 15,1 mo; SR 0,47, p<0,001), o 25 proc. PSA kilimas 4-tą gydymo savaitę buvo susijęs su mažesniu bendru išgyvenamumu (15,1 vs. 23,8 mo; SR 1,7, p=0,001). PSA procentinis mažėjimas 4-tą gydymo savaitę reikš- mingai koreliavo su PSA mažėjimu 12-tą gydymo sa- vaitę (r=0,82; p<0,001). PSA sumažėjus 30 proc. 4-tą gydymo savaitę, tikimybė, kad po 12 gydymo savaičių PSA sumažės 50 proc., buvo 11,7 kartų didesnė (jautrumas 90,9 proc., specifiškumas 79,4 proc.). Tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad pacientams, kuriems gydantis abiraterono acetatu per pir- mąsias 4 gydymo savaites PSA nesumažėja 30 proc., tikimybė, kad gydymo atsakas bus pasiektas po 12 gydymo savaičių, ir bendrasis išgyvenamumas geresnis, yra mažesnė. Pradėjus gydymą, ekspertai nerekomenduoja remtis PSA tyrimo rezultatais mažiau nei po 12 gydymo savaičių vertinant gydymo efektyvumą. Šio tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad ankstyvi PSA pokyčiai gali būti susiję su bendru išgyvenamumu pacientų, gydomų abiraterono acetatu tiek prieš chemo- terapiją, tiek ir po chemoterapijos.

Abiraterono acetatas (Zytiga®) Zytiga® yra vienintelis patvirtintas androgenų gamybos inhibitorius, kuris lėtina prostatos vėžio augimą inhibuodamas CYP17 fermentinį kompleksą, esantį 3 vietose: sėklidėse, antinksčiuose ir pačiame navike. Zytiga® yra įregistruotas daugiau nei 90 šalių ir jau buvo skirtas daugiau nei 269 500 vyrų pasaulyje.

Indikacijos Zytiga® su prednizonu arba prednizolonu yra skiriama: metastazavusiam kastracijai atspariam PV gydyti suaugu- siems vyrams, kuriems nėra simptomų arba pasireiškia nedideli simptomai po nesėkmingos androgenų deprivacijos terapijos ir dar nėra klinikinių indikacijų skirti chemoterapiją; suaugusiems vyrams, kurių liga progresavo taikant chemoterapiją su docetakseliu arba po jos, metastazavu- siam kastracijai atspariam PV gydyti.

Žurnalo INTERNISTAS priedas ONKOLOGIJA, 2016 / 2 (19)