Ankstyvo ir mažiau agresyvaus kastracijai rezistentiško prostatos vėžio gydymas

2023-07-10 |

2016 m. kovo 14 d. Europos urologi­jos asociacijos kongreso metu buvo pri­statyti III fazės COU-AA-302 post hoc analizės rezultatai. Jie rodo, kad abira­terono acetato (Zytiga®) ir prednizolo­no derinys, palyginti su aktyvia placebo ir prednizolono kontrole, užtikrino 11,8 mėn. ilgesnį išgyvenamumą pacientų, sergančių ankstyvu ir mažiau agresy­viu, chemoterapija negydytu metasta­ziniu kastracijai atspariu prostatos vė­žiu (PV). (angl. metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC).

Pateikti duomenys rodo beveik tris­kart geresnį bendrą išgyvenamumą, nei buvo pranešta 2014 m. per Euro­pos medicininės onkologijos bendri­jos kongresą – 4,4 mėn. (34,7 mėn. gydant Zytiga® ir prednizolono deri­niu ir 30,3 mėn. gydant placebo ir pre­dnizolono deriniu; SR=0,81 [95 proc. PI 0,70–0,93]; p=0,0033.

Norint nustatyti, kuriems pacien­tams gydymo nauda buvo didesnė, ana­lizuojant atliktą tyrimą pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes. Pirmai grupei priskirti pacientai, sirgę ne tokiu agre­syviu, lėčiau progresuojančiu ir mažiau simptomų turinčiu PV (Brief Pain Inventory, BPI 0–1 balai; prostatos specifinis antigenas, PSA mažiau ar lygu 80 ng/ml ir Gleasono suma mažiau nei 8).

Antrai grupei priskirti pa­cientai, sergantys agresyvesniu, labiau progresavusiu arba daugiau simptomų turinčiu PV (BPI 2 ir daugiau, PSA dau­giau nei 80 ng/l ir Gleasono suma 8 ir daugiau). Abiejų gru­pių bendras išgyvenamumas buvo geresnis gydant Zytiga® ir prednizolono deriniu, nei gydant placebo ir prednizolono de­riniu (I grupė – 11,8 mėn., SR=0,61 [95 proc. PI, 0,43–0,87]; p=0,0055; 2 grupė – 2,8 mėn.; SR=0,84 [95 proc. PI, 0,72– 0,99]; p=0,0321).

Ligos.lt

Taip pat abiejose grupėse, gydant Zytiga® ir prednizolono deriniu, buvo pastebėtas lėtesnis ligos progresavimas, mažes­nis su onkologine liga susijęs skausmas ir ilgesnė gydymo tru­kmė iki chemoterapijos pradžios, palyginti su gydymu placebo ir prednizolono deriniu (1 pav.):

● laikas iki chemoterapijos pradžios pailgėjo iki 12,7 mėn. pirmoje ir iki 8, 8 mėn. antroje grupėje:

 – I grupė: 37,0 mėn. ir 24,3 mėn.; SR=0,64 [95 proc. PI, 0,46–0,89]; p=0,0073;

– II grupė: 23,3 mėn. ir 14,5 mėn.; SR=0,71 [95 proc. PI, 0,60–0,85]; p=0,0001;

● vidutinis laikas iki opioidinių vaistų nuo skausmo vartojimo pradžios pailgėjo abiejose grupėse:

– I grupė: nepasiektas ir 41,0 mėn.; RS=0,69 [95 proc. PI, 0,48–0,99]; p=0,0409;

– II grupė: 30,5 mėn. ir 19,3 mėn.; RS=0,70 [95 proc. PI, 0,59–0,84]; p=0,0001;

● vidutinis laikas iki chemoterapijos pradžios beveik papail­gėjo perpus abiejose grupėse:

– I grupė: 20,4 mėn. ir 11,2 mėn.; SR=0,41 [95 proc. PI, 0,31–0,54]; p<0,0001;

– II grupė: 12,3 mėn. ir 7,2 mėn.; SR=0,54 [95 proc. PI, 0,46–0,62]; p<0,0001.

 COU-AA-302 TYRIMAS

 COU-AA-302 – tarptautinis atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas 3 fazės tyrimas. Jame dalyva­vo 1 088 vyrų, sergančių metastaziniu kastracijai rezistentiš­ku PV, kuriems nebuvo taikyta chemoterapija, nebuvo simpto­mų arba pasireiškė nedideli simptomai. Viena tiriamųjų dalis buvo gydyta abiraterono acetatu (1 000 mg x 1 k./d.) kartu su prednizolonu (5 mg x 2 k./d.), kita – placebu ir prednizolo­nu tokiomis pačiomis dozėmis. Pirminiai tyrimo tikslai buvo išgyvenamumas be radiografinio ligos progresavimo ir ben­dras išgyvenamumas. Antriniai tikslai – laikas iki narkotinių analgetikų vartojimo pradžios, laikas iki chemoterapinio gy­dymo pradžios, laikas iki ECOG (angl. Eastern Cooperative Oncology Group) funkcinės būklės pablogėjimo ir laikas iki PSA padidėjimo.

 ABIRTERONO ACETATAS (ZYTIGA®)

Zytiga® yra vienintelis patvirtintas androgenų gamybos in­hibitorius, kuris lėtina PV augimą inhibuodamas CYP17 fer­mentinį kompleksą, esantį 3 vietose: sėklidėse, antinksčiuose ir pačiame navike.

Zytiga® yra įregistruotas daugiau nei 90 šalių ir jau buvo skirtas daugiau nei 269 500 vyrų pasaulyje.

Nr. 1 (9), 2016 UROLOGIJA,  ŽURNALO „INTERNISTAS“ PRIEDAS

INDIKACIJOS

Zytiga® kartu su prednizonu arba prednizolonu yra ski­riama: metastazavusiam kastracijai atspariam PV gydyti su­augusiems vyrams, kuriems nėra simptomų arba pasireiškia nedideli simptomai po nesėkmingos androgenų deprivacijos terapijos ir dar nėra klinikinių indikacijų skirti chemoterapi­ją; suaugusiems vyrams, kurių liga progresavo taikant chemo­terapiją docetakseliu arba po jos, metastazavusiam kastracijai atspariam PV gydyti.