Olmesartano ir amlodipino bei perindoprilio ir amlodipino derinių poveikis arteriniam kraujospūdžiui, kai pamirštama pavartoti vaisto

2017-05-30 | Ligos.lt

Įvadas

Antihipertenzinis gydymas sumažina sergamu­mą ir mirštamumą nuo kardiovaskulinių ligų. Vis dėlto vartojant tam tikrus vaistus poveikis arteri­niam kraujospūdžiui (AKS) gali skirtis (1). Cukri­niu diabetu (CD) sergančių asmenų kraujagyslės yra labiau pažeidžiamos, todėl jiems svarbi adekvati il­galaikė AKS kontrolė. Angiotenziną konvertuojan­čio fermento inhibitoriai ir angiotenzino II recepto­rių blokatoriai – tai 2 pagrindinės AKS mažinančių vaistų grupės, rekomenduojamos CD sergantiems asmenims, o esant neefektyviai monoterapijai, re­komenduojamas gydymas deriniais, pridedant kal­cio kanalų blokatorių ar diuretiką.

Gana didelė problema yra netinkamas vais­tų vartojimas. Dažniausiai pamirštama pavartoti vaisto, ypač kai jų tenka gerti daug (2, 3). Šią pro­blemą padeda spręsti vaistų derinių preparatai, ku­rių sudėtyje yra skirtingu poveikiu pasižyminčių veikliųjų medžiagų. Nepaisant mažesnio tablečių skaičiaus, neretai pacientai vis tiek pamiršta išger­ti vaistų. Antihipertenzinio vaisto poveikio trukmė lemia AKS mažinantį poveikį pamiršus pavartoti vaisto. Pacientui labai naudingas vaistas, veikiantis ilgiau nei 24 val., nes pamiršus išgerti tabletę, prieš tai išgertos tabletės poveikis dar nebus pasibaigęs.

Vaistų derinių paveikumas

Olmesartanas ir perindoprilis yra gana dažnai vartojami vaistai nuo hipertenzijos. Įrodytas jų efek­tyvumas ir saugumas tiek skiriant monoterapija, tiek derinyje su amlodipinu (4–7). Tačiau nežinoma, ar šių vaistų deriniai su amlodipinu pasižymi tokiu pat efektyvumu ir saugumu pamiršus pavartoti vaisto.  J. Redon ir bendraautoriai atliko tyrimą (8), kuriame vertino, ar olmesartano po 20–40 mg ir amlodipino po 5–10 mg derinys yra toks pat efek­tyvus kaip perindoprilio po 4–8 mg ir amlodipino po 5–10 mg derinys praėjus 48 val. po pamirštos iš­gerti tabletės. AKS sėdint tirtas mažo fizinio krūvio metu, vaistai vartoti 24 savaites. Tyrimo pradžioje visi tiriamieji gavo po 5 mg amlodipino. Praėjus 2 savaitėms, pacientai atsitiktine tvarka buvo su­skirstyti į 2 grupes ir gavo olmesartano po 20 mg ir amlodipino po 5 mg derinį arba perindoprilio po 4 mg ir amlodipino po 5 mg derinį. Praėjus 12 sa­vaičių, pacientams, kuriems buvo nepasiektas no­rimas gydymo efektas, olmesartano dozė buvo pa­didinta iki 40 mg, o perindoprilio – iki 8 mg. Praė­jus dar 6 savaitėms, kai kuriems pacientams, nepa­siekus norimo poveikio, amlodipino dozė buvo pa­didinta iki 10 mg.

Tyrime dalyvavo 260 diabetu (nekoreguojamu insulinu) ir hipertenzija sergančių 40–70 metų pa­cientų.Palyginus AKS po 24 savaites trukusio gy­dymo, praleidus dozę ir pamatavus po 48 val., su pradiniu AKS (matuota po 2 savaičių nuo tyri­mo pradžios), nustatyta, kad diastolinis AKS sė­dint olmesartano / amlodipino grupėje sumažėjo 11,71 mm Hg, o perindoprilio / amlodipino grupė­je – 10,5 mm Hg (1 pav.).

Ligos.lt

Palyginus sistolinį AKS tyrimo pabaigoje, pa­miršus pavartoti vaistų, su pradiniu sistoliniu AKS, nustatyta, kad jis sumažėjo 16,35 mm Hg olmesar­tano / amlodipino grupėje ir 12,32 mm Hg perin­doprilio / amlodipino grupėje (skirtumas statistiš­kai reikšmingas, p=0,012) (2 pav.).

Ligos.lt

Vertinant sistolinį AKS 24 tyrimo savaitę su pra­diniu sistoliniu AKS (2 tyrimo savaitę), nustatyta, kad omlesartano / amlodipino grupėje jis sumažėjo 19,61 mm Hg, o perindoprilio / amlodipino grupė­je – 15,80 mm Hg (skirtumas statistiškai reikšmin­gas, p=0,032) (3 pav.).

Ligos.lt

24 tyrimo savaitę sistolinis AKS sumažė­jo >10 mm Hg, o diastolinis AKS >5 mm Hg 79,51 proc. pacientų, vartojusių omlesartaną / amlo­dipiną, ir 72,8 proc. pacientų, vartojusių perindo­prilį / amlodipiną. Po praleistos dozės tokie AKS pokyčiai buvo stebėti 64,2 proc. omlesartaną / amlo­dipiną ir 60,0 proc. perindoprilį / amlodipiną gavu­sių pacientų. Pasiekusių <130/80 mm Hg AKS buvo atitinkamai 23,77 proc. ir 20 proc.

Apibendrinimas

Tyrimu nustatyta, kad skiriant olmesarta­no / amlodipino arba perindoprilio / amlodipino derinį gaunamas teigiamas AKS mažinantis povei­kis, tačiau geresni rezultatai gauti vartojant omle­sartano / amlodipino derinį. CD ir arterine hiper­tenzija sergantys pacientai gerai toleravo abu deri­nius: su gydymu susijusių nepageidaujamų reakcijų abiejose grupėse užfiksuota mažiau kaip 10 proc. Tačiau perindoprilį / amlodipiną gavusiems paci­entams dažniau teko koreguoti gydymą, olmesarta­no / amlodipino derinys pasižymėjo ilgesniu povei­kiu, palyginti su perindoprilio / amlodipino deriniu.

Parengė gyd. Jūratė Bazevičienė

„Internistas“, Nr.3, 2017m.