Urogenitalinių ir gestacinių ligų profilaktika bei gydymas efektyviu augaliniu preparatu Canephon® N

2014-08-04 | Ligos.lt

Konservatyviai gydant urologinius sutrikimus, augaliniai preparatai atlieka svarbų vaidmenį. Jie ypač svarbūs antrinei šlapimo takų infekcijų ir inks­tų uždegimo profilaktikai. Šie preparatai didina šla­pimo tėkmę ir praskiedžia šlapimą, todėl ne tik ma­žesnis šlapimo takų pavojus, bet ir formuojasi ma­žiau akmenų. 2011 metais Lietuvos farmacijos rinkoje pasirodė gerai žinomos vokiečių farmacijos kompani­jos Bionorica augalinis preparatas Canephron® N, ku­ris pradėtas gaminti nuo 1934-ųjų. Jis puikiai tinka lengvų negalavimų, kuriuos sukelia apatinių šlapimo takų uždegimas, palaikomajam gydymui.

 

Augalinio vaisto Canephron® N farmakologinės savybės

Į augalinio preparato Canephron® N sudėtį įei­nantys 3 augalų ekstraktai (gelsvės šaknis (Centau­rium erythraea), širdažolė (Levisticum officinale), rozmarino lapai (Rosmarinus officinalis)) dėl siner­getiškos sąveikos šlapimo šalinimo sistemą veikia kompleksiškai:

· spazmolitiškai – clopina šlapimtakių reflekto­rinius spazmus, pagerina šlapimo pasažą ir dėl inkstų arteriolių vazodilatacijos gerėja inkstų audinių kraujotaka;

· antiuždegimiškai – slopina nespecifinio kompo­nento aktyvaciją ir lipoksigenazę, todėl slopina­ma leukotrienų sintezė;

· antimikrobiškai – visos preparato sudedamosios dalys turi aktyvių medžiagų, kurios pasižymi antibakteriniu poveikiu;

· diuretiniu poveikiu – širdažolių eteriniai aliejai pagerina epitelio reabsorbcinę funkciją, nes ska­tina inkstų kanalėlių kraujotaką; eteriniai aliejai plečia inkstų kraujagysles, taip užtikrindami gerą inkstų epitelio kraujotaką. Patekusios į inkstų kanalėlių spindį fenolkarboninės rūgštys didina osmosinį slėgį, taip sumažindamos vandens ir  natrio jonų reabsorbciją. Tokiu būdu gausus vandens šalinimas vyksta be joninio disbalanso (kalį tausojantis efektas);

· apsaugo inkstus, pasižymi nefroprotekciniu povei­kiu – ilgesnį laiką vartojant preparato, mažinamas inkstų kapiliarų pralaidumas ir baltymų kiekis šlapime, sukeliamas antiproteinurinis efektas.

Galima išskirti ir antihipertenzinį augalinio pre­parato Canephron® N poveikį dėl vandens pertekliaus ir natrio druskų pašalinimo iš organizmo.

Pagrindinės Canephron® N skyrimo indikaci­jos: lėtinis šlapimo pūslės ir inkstų uždegimai; lė­tinis neinfekcinis inkstų uždegimas (glomerulonef­ritas, intersticinis nefritas); profilaktikai nuo inks­tų akmenligės ir / ar po akmens pašalinimo. Prepa­ratas gali būti skiriamas nėštumo ir žindymo metu, tačiau būtina gydytojo priežiūra.

Suaugusiesiems rekomenduojama gerti po 2 ta­bletes ar 50 lašų 3 k./p., mokyklinio amžiaus vai­kams – po 1 tabletę ar 25 lašus, mažiems vaikams – po 15 lašų 3 k./p., kūdikiams – po 10 lašų 3 k./p.

 

Tyrimo medžiaga ir metodai

Išanalizuoti ir įvertinti 17 kohortinių klinikinių tyrimų, atliktų Vidurio ir Rytų Europoje, rezulta­tai (1, 2). Tyrimuose vertinti šie aspektai:

· suaugusiųjų šlapimo takų infekcijų prevencija ir gydymas (4 tyrimuose; kaip pagalbinis gydy­mas) (3–6);

· vaikų šlapimo takų infekcijų ir šlapimo takų anomalijų profilaktika ir gydymas (4 tyrimuose; tiriant augalinio preparato poveikį esant vezikou­reteriniam refliuksui, po chirurginio refliukso ir įgimto didelio šlapimtakio (megaloureterio) gydymo) (7–10);

· suaugusiųjų inkstų akmenligės profilaktika ir gydymas (4 tyrimai; kaip pagalbinis gydymas) (1, 2, 11–13);

· nėščiųjų šlapimo takų infekcijų ir specifinių ges­tacinių ligų profilaktika ir gydymas (3 tyrimai;

skirtas kaip pagalbinis gydymas moterims, sergan­čioms / nesergančioms cukriniu diabetu) (14–16);

· augalinio preparato Canephron® N poveikis gydant vaikų įgimtus ir postnatalinius vystymosi sutrikimus (2 tyrimai) (17, 18).

 

Tyrimų rezultatai

Suaugusiųjų šlapimo takų infekcijų prevencija ir gydymas

Tyrime dalyvavo 304 asmenys, kuriems, be pa­grindinio gydymo, esant ūmiai ligos fazei, profilaktiš­kai skirtas augalinis preparatas (6). Įvertinus tyrimų re­zultatus, paaiškėjo, kad pagerėjo paros diurezė, išnyko bakteriurija, sutrumpėjo gydymo ir sirgimo laikotarpis.

Prospektyviniame, atsitiktinių imčių tyrime pa­stebėta, kad gerokai sumažėjo recidyvų skaičius tarp pacientų, sergančių lėtiniu pielonefritu ar cistitu, kai jiems profilaktiškai per 3 mėnesius skirtas augali­nis preparatas po jau taikytino standartinio medika­mentinio gydymo.

Kita grupė mokslininkų tyrė asmenis, sergan­čius 2 tipo cukriniu diabetu ir metaboliniu sindro­mu (5). Nustatyta, kad šlapimo takų infekcijų re­cidyvų dažnis gerokai sumažėjo minėtoje tiriamų­jų grupėje, skiriant apatinių šlapimo takų infekcijų 3 mėnesių profilaktinį gydymą augaliniu preparatu bei 6 mėnesių profilaktinį viršutinių šlapimo takų gydymą augaliniu preparatu. Be to, gydymo efek­tyvumas buvo vienodas, palyginti antimikrobinio ir augalinio preparato poveikį. Svarbu tai, kad paste­bėtas teigiamas poveikis proteinurijai tarp pacien­tų, sergančių cukriniu diabetu ir turinčių žemą ar / ir vidutinį mikroalbuminurijos lygį.

 

Vaikų šlapimo takų infekcijų ir anomalijų gydymas ir profilaktika

2 tyrimuose vertintas augalinio preparato pro­filaktinis poveikis šlapimo takų infekcijoms ir pie­lonefritui, o kituose 2 tyrimuose – profilaktinis po­veikis esant vezikoureteriniam refliuksui, kompli­kuotam ūmiu pielonefritu, ar po atlikto chirurginio refliukso gydymo (7–10).

Vaikai, sergantys apatinių šlapimo takų infekcijo­mis ir ūmiu ar lėtiniu pielonefritu, buvo gydomi tik an­tibiotikais arba antibiotikų ir augalinio preparato de­riniu, dozė parinkta atitinkamai pagal amžių (9). Tai­kant kombinuotą gydymą, pastebėtas ankstyvas šla­pimo tyrimų duomenų atsikūrimas. Įvertinus tyrimų duomenis, patvirtintas augalinio preparato saugumas ir gera jo tolerancija.

Lyginamuosiuose tyrimuose dalyvavo 129 vai­kai, sergantys ūmiu pielonefritu. Po antibakterinio gydymo, jie suskirstyti į 3 grupes: pirmoji grupė (n=43) vartojo augalinį preparatą (dozė parinkta pa­gal amžių); antroji grupė (n=51) – nitrofurantoino po 1,5–2 mg/kg 3 mėnesius; trečioji grupė (n=35) – kontrolinė, kurioje vaikams po antibakterinio gydy­mo profilaktinis gydymas netaikytas (7). Įvertinus rezultatus, paaiškėjo, kad gerokai sumažėjo ligos re­cidyvų skaičius antroje grupėje, gavusiųjų profilak­tinį gydymą, palyginti su kontroline grupe. Gerokai daugiau recidyvų skaičius sumažėjo vaikų grupėje, gavusių augalinį preparatą, negu vartojusių nitrofu­rantoiną. Be to, augalinius preparatus vaikai tolera­vo geriau negu nitrofurantoiną.

Kitame tyrime dalyvavo 226 vaikai, sergantys ve­zikoureteriniu refliuksu, komplikuotu ūmiu pielonef­ritu ir po chirurginio refliukso ir įgimto didelio šla­pimtakio / megaloureterio gydymo, kurie 3 mėnesius gavo 3 vaistažolių derinį (10). Įvertinus rezultatus, minėtas gydymas buvo saugus ir gerai toleruojamas.

Į lyginamuosius tyrimus įtraukti 44 vaikai po chirurginio III–IV laipsnio vezikoureterinio refliuk­so gydymo. Tiriamieji savaitę prieš ir 3 savaites po chirurginio gydymo buvo gydomi vaistažolių deri­niu, be to, stebėti 2 mėnesius po operacijos. Teigia­mas poveikis pastebėtas ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu apie 3 savaitę tarp vaikų, sergančių ve­zikoureteriniu refliuksu, po chirurginio refliukso ir įgimto didelio šlapimtakio gydymo (8). Po gydy­mo labai pagerėjo kai kurie parametrai (palyginti su kontroline grupe): padidėjo paros diurezė, greitai atsikūrė šlapimo pūslės funkcija, pagreitėjo inkstų kraujotaka, sumažėjo kraujagyslių pasipriešinimas (atlikus ultragarsinį tyrimą).

 

Suaugusiųjų inkstų akmenligės profilaktika ir gydymas

5 tyrimuose pacientams, sergantiems inkstų akmenlige, kaip pagalbinis gydymas skirtas augali­nio preparato derinys (1, 2, 11–13). Po gydymo kur­so sumažėjo bakteriurijos ir leukociturijos reiškiniai pacientams, gydytiems 4 savaites ir stebėtiems dar pusmetį po gydymo.

Sergantieji inkstų akmenlige buvo gydomi au­galiniu preparatu 8 savaites. Įvertinus tyrimų duo­menis, nustatyta, kad reikšmingai (p˂0,05) pagerėjo paros diurezė, padidėjo šlapimo pH ir sumažėjo šla­pimo rūgšties koncentracija kraujyje. Visi šie para­metrai palankiai veikia uratinės ir oksalatinės kilmės inkstų akmenis. Taikytas profilaktinis gydymas au­galiniu preparatu buvo saugus ir gerai toleruojamas.

Atsitiktinių imčių, atvirame, kohortiniame ty­rime dalyvavo 237 pacientai, sergantys inkstų ir šlapimtakio akmenimis, kurių diametras buvo per 0,7 cm, be šlapimo takų okliuzijos ar ūmaus obstruk­cinio pielonefrito. Tiriamiesiems skirtas standartinis gydymas (antiuždegiminiai vaistai, analgetikai ir / ar spazmolitikai) su (n=137) ar be (n=102) augalinio preparato (12). Per pirmąsias 10 dienų, kai pacien­tai buvo hospitalizuoti, kombinuoto gydymo grupė­je pasiekti rezultatai buvo geresni, palyginti su kita grupe: savaiminė akmenų eliminacija iš inkstų buvo 72,4 proc., palyginti su 33,3 proc.; iš viršutinių šla­pimo takų – 71,4 proc., palyginti su 37,5 proc.; iš vidurinių šlapimo takų – 66,6 proc., palyginti su 40 proc.; iš apatinių šlapimo takų – 90 proc., paly­ginti su 55,5 proc. Po 10 gydymo dienų leukocitu­rijos dažnį tiriamųjų grupėje pavyko sumažinti nuo 64,4 proc. iki 6,9 proc. Šlapimo pH padidėjo nuo 5,6 iki 6,4. Be to, visais atvejais papildomai taiky­tas gydymas augaliniu preparatu buvo saugus ir ge­rai toleruojamas.

 

Nėščiųjų šlapimo takų infekcijų ir specifinių gestacinių ligų profilaktika ir gydymas

Tyrimuose įvertintas ir augalinio preparato po­veikis šlapimo takų ligoms nėštumo metu ir po gim­dymo (14–16). Tyrime dalyvavo 300 nėščių moterų, sergančių besimptome bakteriurija, nėščiųjų pielo­nefritu, paūmėjusiu lėtiniu pielonefritu ar lėtinėmis šlapimo takų ligomis be paūmėjimo (14).

Kitame tyrime, be medikamentinio gydymo, tiria­mosioms papildomai paskirtas augalinis preparatas. Tyrimo, kuriame dalyvavo nėščiosios, sergančios 1 tipo cukriniu diabetu, nėščiųjų pielonefritu ar esant lėtinio pielonefrito paūmėjimui, rezultatai buvo lygi­nami su kontroline grupe (15). Įvertinus tyrimo rezul­tatus, mokslininkai pastebėjo reikšmingai (p<0,05) greitesnį piurijos normalizavimąsi, reikšmingai (p<0,01) sumažėjo pielonefritų recidyvai moterims, sergančioms nėščiųjų ar / ir lėtiniu pielonefritu.

Prospektyviniame, atsitiktinių imčių, kontroliuo­jamame klinikiniame tyrime dalyvavo 85 nėščiosios, kurioms diagnozuota inkstų patologija (16). Papil­domai paskyrus augalinį preparatą, pasiekti reikš­mingi rezultatai (p<0,05), ankstyvas simptomų pa­gerėjimas (skausmas, dizurija, nikturija), pastebi­mas piurijos normalizavimasis po 7 dienų terapijos, gerokai sumažėjo mikroorganizmų skaičius. Taiko­mas gydymas pasižymėjo saugumu ir efektyvumu.

Atliktuose klinikiniuose tyrimuose nebuvo ste­bėtas teratogeninis, embrionotoksinis ar fetotoksi­nis augalinio preparato poveikis.

 

Apibendrinimas

· Į augalinio preparato Canephron® N sudėtį įeinantys 3 augalų ekstraktai (gelsvių šaknys, širdažolės, rozmarinų lapai) dėl sinergetiškos sąveikos šlapimo šalinimo sistemą veikia kom­pleksiškai: spazmolitiškai, antiuždegimiškai, antimikrobiškai, skatina šlapimo pasišalinimą, apsaugo inkstus.

· Pagrindinės Canephron® N skyrimo indikaci­jos: lėtinis šlapimo pūslės ir inkstų uždegimai; lėtinis neinfekcinis inkstų uždegimas (glome­rulonefritas, intersticinis nefritas); profilaktikai nuo inkstų akmenligės ir / ar po akmens paša­linimo. Preparatas gali būti skiriamas nėštumo ir žindymo laikotarpiu, tačiau būtina gydytojo priežiūra.

· Pastebėtas lėtinių pielonefritų ar cistitų recidyvų sumažėjimas po medikamentinio gydymo pa­skyrus 3 mėnesių profilaktinį gydymą augaliniu preparatu, įskaitant pacientus, sergančius 2 tipo cukriniu diabetu. Teigiamas poveikis proteinu­rijai pacientams, segantiems cukriniu diabetu ir turintiems žemą ar / ir vidutinį mikroalbuminu­rijos lygį.

· 3 mėnesių profilaktinis gydymas vaikams, sergantiems ūmiu pielonefritu, buvo toks pat efektyvus kaip gydymas nitrofurantoinu. Be to, augalinį preparatą vaikai toleravo geriau negu ni­trofurantoiną. Teigiamas vaistažolių kombinuoto gydymo poveikis ankstyvame pooperaciniame laikotarpyje apie 3 savaitę vaikams, sergantiems vezikoureteriniu refliuksu, po chirurginio refliuk­so ir įgimto didelio megaloureterio gydymo, kai preparatas paskiriamas savaitę prieš ir 3 savaites po operacijos. Reikšmingai pagerėja kai kurie parametrai: padidėjo paros diurezė, greitai atsi­kūrė šlapimo pūslės funkcija, pagreitėjo inkstų kraujotaka, sumažėjo kraujagyslių pasipriešini­mas.

· Augalinio preparato skiriant su pagrindiniu gydymu, užtikrinamas teigiamas poveikis pa­sišalinat akmenims (ne didesniems nei 0,7 cm) per pirmąsias 10 gydymo parų.

· Skiriant papildomai augalinį preparatą gydymui ar profilaktikai nėščiosioms, sergančioms šlapi­mo takų infekcijomis, užtikrinamas greitesnis piurijos normalizavimąsis, užkertamas kelias pielonefritų recidyvams. Augalinis preparatas nepasižymi teratogeniniu, embrionotoksiniu ar fetotoksiniu poveikiu.

 

Parengė gyd. Oksana Valentij