Ligandas

Terminas

Tai – molekulė ar jonas, kompleksiniame junginyje susijungęs koordinaciniu ryšiu su centriniu atomu, dar vadinamu kompleksadariu. Cheminiai ryšiai kompleksiniuose junginiuose susidaro dėl donorinės-akceptorinės sąveikos tarp kompleksodario ir ligandų. Jei centrinis atomas yra teigiamas metalo jonas, tai dažniausiai jis būna elektronų poros akceptorius, nes jame yra laisvų orbitalių. Ligandų elektronų poros užpildo tuščias kompleksodario orbitales, jie yra elektronų donorai. Ligandai yra neigiami jonai: CN, Cl, I, SCN, OH ir kt. arba polinės (H2O, NH3, CO, NO) ir nepolinės (I2, C6H6) molekulės. Susidarant kompleksiniam jonui [Fe(CN)6]4–, kompleksodaris ir elektronų akceptorius yra Fe2+, o ligandai CN cheminius ryšius su juo sudaro savo elektronų poromis. Veikiami ligandų, susiporuoja 3d lygmens elektronai geležies (II) jone, todėl šiame lygmenyje atsiranda dvi laisvos orbitalės, kurias užima cianido jonų elektronų poros. Kiekvienas CN jonas ryšiui sudaryti skiria vieną elektronų porą. Iš viso susidaro šeši donoriniai-akceptoriniai ryšiai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
akceptorius
ligandai