Hidrasec® – ir vaikų, ir suaugusiųjų ūminiam viduriavimui gydyti

2016-03-10 | Ligos.lt

Įvadas

Viduriavimu vadinamas tuštinimasis dažniau negu 3 k./p. skystomis, kartais vandeningomis, su gleivių ar kraujo priemaišomis išmatomis. Daug skirtingų bakterijų (salmonelės, šigelės, kampilo­bakterijos, jersinijos ir kt.) ar parazitų gali sukelti viduriavimą, tačiau dažniausia priežastis yra viru­sai (2). Apie 10 proc. visų viduriavimų sukelia re­trovirusai (1), vaikams dažniausiai pasitaiko rota­virusinės infekcijos sukeltas viduriavimas. Su vi­duriavimu susiduriama nepaisant lyties, rasės, ge­ografinės padėties, tačiau labiausiai nukenčia kūdi­kiai, maži vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės. Visų amžiaus grupių vaikams ir vyresniems žmonėms viduriavimas pavojingesnis, nes gali greičiau su­kelti dehidrataciją ir su ja susijusių sunkių padari­nių. Tai antra pagal dažnumą pasaulyje vaikų iki 5 metų mirties priežastis (1).

Kai nepakanka tik geriamųjų  rehidratacijos tirpalų

Ūmus viduriavimas praeina savaime per 5–7 dienas, tačiau ypač mažiems vaikams jis gali sukel­ti komplikacijų, tokių kaip dehidratacija, elektrolitų disbalansas ar metabolinė acidozė, kurios gali baigtis net mirtimi. Adekvatus skysčių ir elektrolitų atkūri­mas ir palaikymas yra pagrindiniai ūmaus viduria­vimo gydymo būdai, tačiau geriamoji rehidrataci­ja tirpalais retai naudojama, kadangi viduriavimo trukmė nesutrumpėja, o ir viduriavimo dažnis nekin­ta, todėl vis dažniau skiriami vaistai nuo viduriavi­mo. Šiuo metu galima rinktis iš skirtingų vaistų nuo viduriavimo, tokių kaip loperamidas, kuris plačiai vartojamas, bei racekadotrilis ir kiti. Racekadotri­lis (Hidrasec®) – tai vaistas nuo viduriavimo, kurio saugumas patvirtintas ir vaikams (3), ir suaugusie­siems (4). Suaugusiems asmenims racekadotrilį re­komenduojama vartoti ūmaus viduriavimo simpto­miniam gydymui. Priešingai nei loperamidą, kurio vaikams visai nerekomenduojama skirti, racekado­trilį galima naudoti kūdikiui nuo 3 mėnesių. Kūdi­kiams nuo 3 mėnesių ir vaikams preparatas skiria­mas simptominiam gydymui kartu su peroralinės re­hidratacijos tirpalais. Visose amžiaus grupėse gydy­mo trukmė šiuo vaistu neturėtų viršyti 7 dienų. At­likti moksliniai tyrimai įrodė, kad racekadotrilis su peroralinės rehidratacijos tirpalais sumažina vidu­riavimo dažnį, išmatų kiekį bei viduriavimo trukmę tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, kuriuos vargina ūmus viduriavimas.

Ligos.lt

Racekadotrilis (Hidrasec®) – tai enkefalinazės, ląstelių membranos peptidazės fermento, esančio įvairiuose audiniuose, ypač plonųjų žarnų epitelio audiniuose, inhibitorius, kuris sumažina skysčių iš­siskyrimą žarnyne, tačiau neslopina motorikos (5, 6). Enkefalinazė dalyvauja tiek virškinant egzogeninius peptidus, tiek ir skaidant endogeninius peptidus, to­kius kaip enkefalinai. Racekadotrilis neleidžia skaidy­ti enkefalinų, todėl pailgindamas jų veikimas. Enkefa­linai virškinimo trakte veikia kaip neurotransmiteriai, aktyvina δ-opioidinius receptorius ir sumažina ciklinį AMP (7) – prarandama mažiau skysčių ir elektrolitų, nepadaroma įtakos žarnyno motorikai (8–10). Race­kadotrilis pasižymi sekreciją mažinančiu veikimu tik esant jai padidėjus, normos sąlygomis sekrecijos ne­veikia (5, 6). Tuo tarpu loperamidas yra μ-opiodinių receptorių agonistas. Veikdamas jis lėtina žarnyno motoriką, todėl skysčiai ilgiau išlieka žarnų spindy­je ir yra reabsorbuojami. Tačiau μ opiodinių recepto­rių agonistai gali lemti sulėtėjusią peristaltiką, plonų­jų žarnų ir storosios žarnos dilataciją bei padidėjusį sfinkterio tonusą (11). Taip pat sulėtėjęs išmatų pa­sišalinimas iš žarnyno gali lemti patogeninės mikrof­loros pagausėjimą. Tuo tarpu racekadotrilis neveikia žarnyno motorikos (9) ir nesudaro sąlygų patogeninei mikroflorai daugintis žarnyne (12). Racekadotrilis yra efektyvus ir saugus vaikams bei suaugusiesiems, ku­riuos vargina ūmus viduriavimas (13–15).

Ligos.lt

Tyrimais patikrintas Hidrasec® efektyvumas

E. Salazar-Lindo su bendraautoriais (16) atliko tyrimą, kuriame vertino Hidrasec® naudą gydant vaikus, sergančius ūmiu viduriavimu. 1994–1998 metais buvo tirti 3–35 mėnesių 135 berniukai. Jie buvo hospitalizuoti dėl dehidratacijos. Tiriamieji at­rinkti pagal šiuos kriterijus: visus tiriamus berniu­kus vargino ūmus viduriavimas 5 dienas ar mažiau, pasituštino skystomis išmatomis 3 ar daugiau kar­tų per 24 val. iki stacionarizavimo, pasituštino ma­žiausiai 1 kartą per 4–6 val. nuo stacionarizavimo. Per pirmas 6 val. tiriamieji gavo standartinį dehi­dratacijos gydymą geriamuoju rehidratacijos tirpa­lu, atrinkus pacientus po 6 val. jie buvo paskirstyti į 2 grupes: pirmoji gavo racekadotrilį, o antroji – pla­cebo, papildomai abiejų grupių tiriamieji gavo stan­dartinį geriamąjį rehidratacijos tirpalą. 48 val. tiria­mieji buvo vertinami kas 4 val., stebimas jų išmatų kiekis, tuštinimosi dažnis, rehidratacijos tirpalo su­vartojimas ir vėmimas. Taip pat vertintas kiekvieno paciento viduriavimą sukėlęs veiksnys. Rotavirusi­nė infekcija nustatyta 34 (50 proc.) pacientams ra­cekadotrilio ir 39 (58 proc.) placebo grupėje. Bak­teriniai sukėlėjai nustatyti 25 berniukams racekado­trilio ir 28 (42 proc.) placebo grupėje. Vertinant iš­matų kiekį per 48 val., geresni rezultatai stebėti ra­cekadotrilį gavusiųjų grupėje, 92±12 g kilogramui, palyginti su 170±15 g kilogramui placebo grupėje (p<0,001) (1 pav.). Sergančiųjų rotavirusine infek­cija ir viduriuojančiųjų dėl kitos priežasties viduria­vimo trukmė skyrėsi. Vidutinė viduriavimo trukmė racekadotrilį gavusių grupėje, nepaisant to, ar jie sirgo rotavirusine infekcija ar ne, buvo 28 val. Tuo tarpu gavusiųjų placebo grupėje ir sirgusiųjų rota­virusine infekcija siekė 72 val., o kitos kilmės su­kelto viduriavimo vidutinė trukmė gavusiems pla­cebo buvo 52 val. Per 5 dienas pasveiko 84 proc. ra­cekadotrilio ir 66 proc. placebo gavusių tiriamųjų.

Ligos.lt

Per 24 val. nuo gydymo pradžios 24 proc. raceka­dotrilio ir 8 proc. placebo gavusiųjų vaikų nesituš­tino ar pasituštino bent 1 kartą formuotomis išma­tomis. Rehidratacinio tirpalo mažiau suvartojo ra­cekadotrilio vartojusi grupė – 439±49 ml, palygin­ti su 658±59 ml placebo grupėje. Taigi prieita išva­dos, kad racekadotrilis, vartojamas su rehidrataci­jos tirpalu, sumažina viduriavimo sunkumą, trukmę ir hospitalizacijos laiką. Taip pat įrodyta, kad race­kadotrilis efektyvus gydant rotavirusinės infekci­jos kilmės viduriavimą, kuris dažniausiai pasitaiko vaikams, kaip ir kitos kilmės viduriavimą (1 lente­lė). Siekiant išvengti galimos kontaminacijos iš šla­pimo, mergaitės į šį tyrimą nebuvo įtrauktos, tačiau nėra pagrindo manyti, kad joms šio preparato efek­tyvumas galėtų labai skirtis.

9 atsitiktinės imties, klinikinių tyrimų metaana­lizėje buvo lyginamas racekadotrilio su perorali­nės rehidratacijos tirpalais ir vien tik peroralinės rehidratacijos tirpalų veiksmingumas (17). Race­kadotrilis kartu su peroralinės rehidratacijos tirpa­lais sutrumpino ūmaus viduriavo trukmę (vidutinė trukmė vartojant ir racekadotrilį, ir peroralinės re­hidratacijos tirpalus buvo 1,7 dienos, o vartojant tik peroralinės rehidracijos tirpalus – 2,8 dienos) ir pirmojoje grupėje beveik perpus dažniau stebė­tas simptomų išnykimas per 48 val. (50 proc., pa­lyginti su 26 proc. peroralinės rehidratacijos tirpa­lus gavusiųjų grupėje).

Tiriant racekadotrilio poveikį suaugusiems pa­cientams, analizuoti 5 straipsniai, kuriuose ly­ginamas racekadotrilis ir loperamidas (18–22). 4 tyrimuose tarp abiejų šių preparatų vartojimo ir tuštinimosi dažnio ar viduriavimo trukmės didesnių skirtumų nepaste­bėta (18–21) (2 pav.).

Ligos.lt

Penktasis tyrimas, at­liktas senelių slaugos na­muose (vidutinis tiriamų­jų amžius – 82–83 metai), parodė, kad viduriavimo dažnis buvo mažesnis ra­cekadotrilį gavusiųjų gru­pėje (3,9, palyginti su 7,3 karto), išmatų kiekis su­mažėjo 25 proc., o norma­lios konsistencijos išmatos susiformavo anksčiau, pa­lyginti su loperamidą ga­vusiųjų grupe (po 36 val., o loperamidą gavusiųjų grupėje – po 63 val.) (22).

Vertinant kartu su viduriavimu pasi­reiškusius simptomus (pilvo skausmas, raižymas ir kt.), racekadotrilio grupėje jie palengvėjo ir išnyko greičiau nei lopera­mido grupėje (2 lentelė) (18). Su vaikais atliktuose moksliniuose tyrimuose nebuvo stebėtas reikšmingas nepageidaujamų reakcijų pasireiškimo dažnis tarp vartojusiųjų placebo ir race­kadotrilio (17). Suaugusiesiems vidurių užkietėjimas dažniau pasireiškė vartojant loperamidą (19–60 proc.), o ne racekado­trilį (8–16 proc.) (3–4 lentelės) (18–22).

Apibendrinimas

Sergant ūminiu viduriavimu tiek vaikams, tiek suaugusiesiems svarbiau­sia grąžinti netenkamų skysčių ir elek­trolitų pusiausvyrą. Tai galima padary­ti geriamaisiais rehidratacijos tirpalais. Ūmiai atsiradus ir varginant viduriavi­mui, rekomenduojamas racekadotrilis (Hidrasec®). Vartojant racekadotrilį, su­mažėja vandeningų išmatų kiekis, tuš­tinimosi dažnis, greičiau praeina ūmiai atsiradęs viduriavimas.

Parengė Jūratė Bazevičienė

Šaltinis: "Internistas", Nr.1, 2016m.