Kalcio kanalų blokatorių vaidmuo gydant arterinę hipertenziją ir stabiliąją krūtinės anginą

2016-03-30 | Ligos.lt

Įvadas

Pagal sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rodiklius Lietuva priklauso didelės rizikos zonai. Dėl šių ligų mūsų šalyje kasmet įvyks­ta 56,1 proc. visų mirčių. Lietuvoje, kaip ir daugelyje didelės rizikos šalių, nepaisant moderniausių diagnos­tikos ir gydymo priemonių, aterosklerozė ir jos suke­liamos kardiovaskulinės sistemos ligos įgavo sunkiai valdomos epidemijos mastą. Lietuvos gyventojų mir­tingumas nuo išeminės širdies ligos (IŠL), insulto – vienas didžiausių Europoje, kardiovaskulinio serga­mumo ir mirtingumo rodikliai beveik 2–3 kartus blo­gesni už Europos Sąjungos vidurkius (1).

Kalcio kanalų blokatoriai (KKB) yra didelė šir­dies ir kraujagyslių sistemos ligoms gydyti skir­tų vaistų grupė. Ji ypatinga dėl plataus indikacijų spektro ir galimybės pritaikyti vaistus skirtingomis klinikinėmis situacijomis. KKB skiriami arterinio kraujo spaudimo (AKS) korekcijai, stabiliajai krū­tinės anginai (SKA) ar aritmijoms gydyti. Tai viena plačiausiai išnagrinėtų vaistų grupių (2).

Pagal cheminę sudėtį KKB gali būti: dihidropi­ridinai (nifedipinas ir jo derivatai), fenilalkilami­nai (verapamilis) ir benzodiazepinai (diltiazemas). KKB evoliucija prasidėjo nuo I kartos KKB, to­kių kaip trumpo veikimo verapamilis, diltiazemas, nifedipinas. Nifedipinas dėl greitos veikimo pra­džios gali sukelti staigų AKS sumažėjimą, reflek­sinę tachikardiją ir padidinti išeminių įvykių rizi­ką. Stengiantis sumažinti šiuos nepageidaujamus įvykius, sukurti II kartos KKB, pasižymintys lė­tesniu veikimu dėl lėto atpalaidavimo molekulės struktūros (1 lentelė) (2).

Ligos.lt

II kartos KKB turi aiškų ir gerai žinomą vaidme­nį gydant ritmo sutrikimus. Verapamilis yra pirmo pasirinkimo vaistas nutraukiant supraventrikuli­nes tachikardijas, taip pat skiriamas jų prevencijai. Jis tinkamas ir širdies susitraukimų dažniui (ŠSD) mažinti pacientams, sergantiems prieširdžių virpė­jimu, skiriamas esant simptominėms supraventri­kulinėms ekstrasistolėms. Verapamilis ypač tinka krūtinės anginai gydyti, kai kartu yra ir arterinė hi­pertenzija (AH) (2).

KKB veikimo mechanizmas

Išskiriami 4 pagrindiniai KKB poveikiai – periferinė vazodilatacija, neigiamas chronotro­pinis poveikis (mažinamas širdies susitraukimų dažnis), neigiamas inotropinis poveikis (mažėja kontrakcija) ir neigiamas dromotropinis povei­kis (blogėja laidumas) (2 lentelė) (2).

Ligos.lt

Ca2+ jonai yra svarbūs kardiovaskulinei sis­temai, nes nuo jų priklauso kraujagyslių lygiųjų raumenų tonusas, miokardo kontraktiliškumas ir atrioventrikulinis laidumas. KKB farmakologi­nis efektas ir terapinis poveikis aiškinamas Ca2+ pernaša per ląstelių membranas L ir T tipo ka­nalais. Blokuodami T tipo kalcio kanalus, KKB slopina sinoatrialinio mazgo automatizmą, atrio­ventrikulionio mazgo laidumą ir mažina krau­jagyslių lygiųjų raumenų tonusą. T tipo kalcio kanalų yra daugiau lygiuosiuose raumenyse nei miokarde, todėl miokardo kontraktiliškumo jie beveik neveikia. L tipo kanalai reguliuoja Ca2+ patekimą į lygiuosius raumenis ir tiesiogiai vei­kia kontraktilinį aparatą. Blokuodami šiuos ka­nalus, KKB atpalaiduoja lygiuosius kraujagys­lių raumenis. Fenilalkilaminai (verapamilis) stipriau veikia miokardą ir širdies laidžiąją sis­temą, retindami širdies susitraukimus, lėtinda­mi laidumą atrioventrikuliniame mazge, silpnin­dami miokardo kontraktiliškumą. Kliniškai su­mažėjęs pokrūvis ir refleksiškai padidėjęs ŠSD kompensuoja KKB sukeltą neigiamą inotropinį veikimą, tačiau pacientai, kuriems sutrikusi kai­riojo skilvelio išstūmimo frakcija, šio kompen­sacinio mechanizmo neturi. Dėl šios priežastis KKB paveikia širdies nepakankamumu sergan­čių pacientų išgyvenamumą. Verapamilis veikia ne kraujagyslių lygiuosius raumenis, todėl su­kelia didelį neigiamą chronotropinį, dromotro­pinį ir inotropinį poveikį. Dėl šios priežasties su verapamiliu susijusios nepageidaujamos re­akcijos yra ne kraujagyslinės kilmės (pvz., obs­tipacija) (2, 3).

Verapamilio vaidmuo gydant AH

AH yra vienas pagrindinių rizikos veiksnių, didi­nančių pacientų mirtingumą ir skatinančių priešlaiki­nę mirtį dėl širdies ir kraujagyslių patologijos. Dau­giau nei pusė širdies ir kraujagyslių ligų, 75 proc. insulto atvejų sukelia padidėjęs AKS, o pirminė hi­pertenzija lemia 6 proc. visų mirčių pasaulyje (4). Svarbu tai, kad vaistas, skirtas AKS mažinti, būtų efektyvus, ilgai veiktų, nesukeltų nepageidaujamų reakcijų ir būtų patogus vartoti.

Kita aktuali problema yra diabeto, nutuki­mo, IŠL pasaulinė epidemija, o šios būklės daž­nai lydi padidėjusį AKS (5–7). Gydant tokius pa­cientus, svarbu atsižvelgti ne tik į AH, bet ir į gre­tutines ligas.

Žurnale Heart publikuotame tyrime analizuo­tas verapamilio poveikis AH ir IŠL sergantiems pacientams. Daugiausia dėmesio skirta vyresnio amžiaus tiriamiesiems. Tyrime dalyvavo 7 cent­rai, kuriuose vykdytas dvigubai aklas, atsitiktinės imties tyrimas. Į jį įtraukti 1 999 pacientai, ser­gantys IŠL ar AH. 1 042 pacientams skirtas 180– 540 mg verapamilis 1 k./d. vakarais iki 10 savai­čių. Tarp visų tiriamų pacientų dažniausiai mini­ma nepageidaujama reakcija buvo vidurių užkietė­jimas (13 proc.), galvos svaigimas (6 proc.), nuga­ros skausmas (3 proc.). Tyrime, kuriame analizuota verapamilio farmakodinamika ir farmakokinetika, tirti 7 jauni, 10 vyresnių ir 7 pagyvenę žmonės. Di­desnis AKS sumažėjimas užfiksuotas vyresniems (–13,5±5,9 mm Hg) ir pagyvenusiems pacientams (–15,9±9,6 mm Hg). Verapamilio pusinis elimina­cijos laikas buvo ilgesnis vyresnių pacientų grupė­je (7,4±3,3 val.; p<0,01) (8, 9).

Tarptautiniame verapamilio ir trandolaprilio tyrime (angl. The International Verapamil-Tran­dolapril Study – INVEST) lygintas angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriaus ir verapa­milio derinio bei atenololio ir hidrochlorotiazido derinio efektyvumas gydant AH. Šiame tyrime dalyvavo 22 576 pacientai, kuriems, be padidė­jusio AKS, nustatyta ir pažengusi IŠL. Tiriamie­ji stebėti apie 3 metus. INVEST tyrime dalyvavo 52 proc. moterų, kurių vidutinis amžius buvo 66 metai. Net 1/3 visų tiriamų pacientų buvo vyres­ni nei 70 metų, iš jų per 2 tūkst. pacientų buvo >85 metų. Tyrime dalyvavę pacientai buvo nutu­kę, turėjo ir kitų kardiovaskulinių rizikos veiks­nių, tokių kaip cukrinis diabetas, miokardo in­farktas anamnezėje. INVEST tyrimo rezultatai pateikė naujų duomenų ne tik apie AKS mažini­mą, bet ir efektyvių vaistų derinio naudojimą su­mažinant mirčių ir komplikacijų skaičių. Tyrime INVEST pirmą kartą įrodyta, kad didelės rizikos IŠL sergantiems pacientams KKB yra naudingas ir saugus medikamentas, siekiant koreguoti dide­lį AKS ir gerinti būklę, kai yra kitų ligų (cukrinis diabetas, būklė po miokardo infarkto, aortos ko­ronarinių jungčių suformavimo operacijos) (10).

Tyrime VHAS (angl. The Verapamil in Hyper­tension and Atherosclerosis Study) nagrinėtas ve­rapamilio vaidmuo gydant AH ir aterosklerozę. Re­miantis jo rezultatais, verapamilis efektyviai maži­na AKS (jis sumažėjo apie 16,3–16,6 proc.). Kita svarbi šio vaisto savybės – ŠSD kontrolė (verapa­milio grupėje ŠSD sumažėjo iki 5,8 proc.) (11).

Tyrime VAMPHYRE palygintas ilgai veikian­čių dihidropiridininio KKB amlodipino ir nedihi­dropiridininio KKB verapamilio poveikis autono­minei nervų sistemai. Į šį tyrimą įtraukti 145 paci­entai, kurių diastolinis AKS buvo 95/110 mm Hg. Šis tyrimas buvo atsitiktinės imties, kontroliuoja­mas placebu, dvigubai aklas. Tiriamieji 8 savaites vartojo pailginto veikimo verapamilį (240 mg) ir amlodipiną (5 mg), o 4 savaites – placebą. AKS vienodai efektyviai sumažintas abiejose vais­tų grupėse nuo vidutiniškai 153/100 mm Hg iki 139/91 mm Hg.

Kituose tyrimuose pastebėta, kad šie 2 vaistai vienodai mažina bendrąjį kraujagyslių pasiprieši­nimą. Tiesa, poveikis autonominei nervų sistemai tarp grupių skyrėsi (6, 12), nors AKS mažinantis poveikis panašus. Pateikiamas aiškus įrodymas, kad verapamilio grupėje dominuoja parasimpatinė nervų sistema, o amlodipino gavusieji pacientai tu­rėjo labiau išreikštą simpatinės nervų sistemos ak­tyvumą, padidėjusį širdies variabilumą. Padažnėjęs ŠSD yra simpatinės nervų sistemos vyravimo ro­diklis, ir sergant AH yra susijęs su didesne mirties rizika. Dėl šios priežasties simpatinės nervų siste­mos aktyvumo slopinimas AKS mažinančiu vais­tu gali būti naudingas arba bent jau neturi bloginti šių rodiklių (6, 12).

Nustatyta, kad per 6 gydymo savaites amlodi­pinas padidino ŠSD ir net 2 kartus padidino nore­pinerfino koncentraciją. Manoma, kad tai reakcija į amlodipino sukeliamą vazodilataciją, kuri lemia refleksinį simpatinės nervų sistemos aktyvumą. Kita vertus, širdies dažnio kontrolė verapamiliu yra gerai dokumentuota. Verapamilis nedidina no­repinefrino koncentracijos kraujo plazmoje, slopi­na jo išskyrimą presinapsėje, todėl tikslinga skirti verapamilį pacientams, kuriems ryškus simpatinis aktyvumas. Taip pat verapamilis gali tiesiogiai su­mažinti simpatinį aktyvumą ar padidinti n. vagus aktyvumą dėl centrinio poveikio smegenyse, nes praeina smegenų ir kraujo barjerą (6, 12).

Europos kardiologų draugija nurodo, kad gy­dant AH visi hipotenziniai vaistai gali būti pirmo pasirinkimo (IA lygio rekomendacija). Visi anti­hipertenziniai vaistai yra rekomenduojami ir gali būti naudojami vyresnio amžiaus pacientų AH gy­dyti, tačiau diuretikai ir KKB turėtų būti pirmo pasirinkimo medikamentai izoliuotos sistolinės hipertenzijos atveju.

Verapamilio vaidmuo gydant SKA

Diagnozavus SKA, medikamentinis gydymas dažnai būtinas ir gyvybiškai svarbus. ŠSD kontro­lė yra vienas išgyvenamumą ir geresnes išeitis le­miančių veiksnių. ŠSD mažinantis poveikis lemia mažesnį simpatinės nervų sistemos aktyvumą ir ilgesnį išgyvenamumą (5, 13, 14). Išemiją ir ŠSD mažina ir kai kurie KKB, blokuodami Ca2+ pate­kimą į miocitus ir lygiųjų raumenų ląsteles, taip sukeldami vazodilataciją. Verapamilis naudingas sergantiesiems SKA, nes sumažina miokardo de­guonies poreikį, slopindamas inotropinį ir chro­notropinį aktyvumą, mažindamas sisteminį krau­jo spaudimą (15).

Palyginus nifedipino, diltiazemo ir verapamilio efektyvumą SKA sergantiems pacientams, paste­bėta, kad verapamilis pagerino jų fizinį pajėgumą: nifedipino grupėje fizinio krūvio laikas pailgėjo 8 min., o verapamilio – 10 min. (13, 15). Kitame di­desnės apimties tyrime, kuriame dalyvavo 551 pa­cientas, lygintas amlodipino (10 mg/d.) ir jo derinio su atenololiu (50 mg/d.) poveikis su pailginto vei­kimo verapamiliu, skiriant 480 mg/p. prieš miegą (5, 15). Verapamilis efektyviai mažino miokardo išemijos epizodų dažnį ir jų trukmę ambulatorinio stebėjimo metu. Atlikus kitą placebu kontroliuo­jamą verapamilio tyrimą pacientais, sergančiais SKA, pastebėta, kad skiriant 360–480 mg verapa­milio per dieną pagerėjo pacientų fizinio krūvio tru­kmė, sumažėjo krūtinės anginos epizodų pasireiš­kimo dažnis, nitroglicerino vartojimas (5, 13–15).

Literatūroje daugėja duomenų apie nedihidro­piridinių KKB reikšmę gydant ūminius išeminius sindromus. Metaanalizėse įrodyta nedihidropiridi­ninių KKB nauda gydant vainikinių arterijų spaz­mą, mažinant no reflow fenomeną (16).

Pagal naujausias Amerikos kardiologų drau­gijos Krūtinės anginos gydymo rekomendacijas KKB turėtų būti skiriami mažinant krūtinės angi­nos simptomus, jei beta adrenoblokatoriai (BAB) sukėlė sunkių nepageidaujamų reakcijų ar yra kon­traindikuotini. Taip pat KKB galima skirti kartu su BAB, jei monoterapija yra nesėkminga ir neefek­tyvi slopinant angininius skausmus.

Europos kardiologų draugija nurodo, kad KKB skirtini kaip pirmo pasirinkimo vaistai SKA simp­tomams mažinti ir efektyviai dažnio kontrolei vyk­dyti (IA lygio rekomendacija). Taip pat atskirai iš­skirta vazospazminės krūtinės anginos gydymo in­dikacija, kai BAB turėtų būti vengtini (IIa B lygio rekomendacija). Pacientams, sergantiems smulkių­jų kraujagyslių krūtinės angina, KKB turėtų būti skiriami, jei netoleruojami BAB ar esant nepakan­kamam jų efektyvumui (IB lygio rekomendacija).

Apibendrinimas

Verapamilis ypač tinka SKA gydyti, kai kartu yra ir AH. Taip pat tai yra pirmo pasirinkimo vais­tas gydant izoliuotą AH.

Šaltinis: "Internistas" Nr.2, 2016m.